Reklamation over skjult mangel ikke rettidig.

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 3/10 - 2009

Højesteret har i en dom af 21. april 2009 taget stilling til, hvorvidt byrdefulde vilkår i salgs- og leveringsbetingelser anses for aftalt alene ved henvisning til salgs- og leveringsbetingelserne samt taget stilling til længden af reklamationsfristen efter Købeloven.

En erhvervsvirksomhed købte den 28. marts 2002 en lastbil af en erhvervsdrivende sælger til en værdi af kr. 1,1 mio. På slutsedlen var det umiddelbart før underskriften anført, at sælgers salgs- og leveringsbetingelser, der var trykt på slutsedlens bagside, var aftalt gældende og en del af slutsedlen.

For så vidt angik reklamation over mangler fremgik det af salgs- og leveringsbetingelserne, at reklamation skulle ske ”straks ved varens modtagelse for synlige mangler og inden 8 dage efter, at levering har fundet sted, for usynlige mangler”.

Den 11. juni 2002 væltede lastbilen under aflæsning af et læs stabilgrus, og lastbilen blev i forbindelse med uheldet beskadiget. Af en senere udarbejdet syns- og skønserklæring fremgår det, at lastvognen, for at have været egnet til entreprenørkørsel, skulle have været forsynet med en stærkere bagfjeder eller med en krængningsstabilisator.

Købers advokat reklamerede den 24. juni 2002 – det vil sige 13 dage efter uheldet - over væsentlige mangler ved lastbilen. Købers advokat meddelte samtidig, at man ønskede at hæve købet af lastbilen. Sælger bestred, at handlen kunne hæves, hvorfor købers advokat indbragte sagen for domstolene.

Byretten kom frem til, at reklamationsbestemmelsen i salgs- og leveringsbetingelserne ikke kunne anses for aftalt mellem parterne, hvorfor køber var berettiget til at hæve købet.

I Landsretten henviste sælger udover til sine salgs- og leveringsbetingelser til Købelovens bestemmelser om reklamation hvoraf fremgår, at reklamation skal ske straks. Landsretten kom ligesom Byretten frem til, at reklamationsvilkåret i sælgers salgs- og leveringsbetingelser ikke kunne anses for aftalt mellem parterne, og for så vidt angår reklamationsfristen efter Købeloven kom Retten frem til, at reklamation over en skjult mangel 13 dage efter, at den er konstateret ikke kan anses som sket straks, og da køber ikke kunne dokumentere, at man havde reklameret før den 24. juni 2009, kom Landsretten frem til, at reklamation ikke var sket i rette tid og at mangelsindsigelsen derved kunne afvises.

Højesteret stadfæstede denne afgørelse.

(Højesterets dom af 21. april 2009 i sag 163/2007)