Omvendt bevisbyrde ved produktansvarsskader

Print

Oprettet d. 28/9 - 2006

En mellemhandler skal bevise, at en produktskade ikke skyldes hans fejl eller forsømmelse.
Dette er resultatet af en ændring af produktansvarsloven (PAL), som Folketinget har vedtaget den 8. juni 2006.

Lovændringen har til formål at bringe loven i overensstemmelse med et EU-direktiv, idet EF domstolen har fundet den gældende lov i strid med direktivet.

Baggrunden for denne ajourføring er, at Vestre Landsret i forbindelse med en sag mellem en skadelidt forbruger og en mellemhandler har stillet nogle spørgsmål til EF-Domstolen. Domstolen har i den forbindelse i dom af 10. januar 2006 i sag C-402/03, Skov Æg, fastslået, at produktansvarslovens § 10 ikke er i overensstemmelse med et EU-direktiv.

Vestre Landsrets sag havde følgende baggrund;

Et ægtepar havde købt en bakke æg i Bilka. Æggene var produceret af Skov Æg. Efter ægteparrets forklaring for retten havde de nogle uger senere spist æggekage tilberedt af nogle af æggene. Den følgende dag blev de begge meget syge af salmonellaforgiftning. Efter et længere sygdomsforløb anlagde de sag mod Bilka – mellemhandleren - ved byretten. Under sagen var spørgsmålet, om de pågældende æg var inficeret med salmonella og om æggene dermed var defekte, samt om mellemhandleren var erstatningsansvarlig for skaden og om mellemhandleren havde ret til regres mod producenten. Byretten lagde til grund, at der var tilstrækkelig årsagssammenhæng, at æggene var defekte og at der ikke var udvist egen skyld fra de skadelidtes side. Retten bestemte herefter, at producenten var regrespligtig over for mellemhandleren. Herefter blev Bilka dømt til at betale erstatning til de skadelidte, og producenten, Skov Æg, blev dømt til at friholde Bilka, mellemhandleren.

Mellemhandleren, Bilka, ankede dommen over for de skadelidte, og producenten, Skov Æg, ankede dommen over for mellemhandleren, Bilka.

Efter en foreløbig udtalelse fra EF-domstolens afsagde Vestre Landsret kendelse, hvorved EF-domstolen blev spurgt om mellemhandlerhæftelsens forenelighed med direktivet. EF-domstolen afsagde dom i sagen 10. januar 2006.

Det er på denne baggrund, at Justitsministeren har fremsat forslag til ændring af produktansvarsloven bl.a. med henblik på at sikre et højt forbrugerbeskyttelsesniveau, hvor der samtidig er pålagt mellemhandlere et strengt produktansvar.

Hovedindholdet i de nye bestemmelser, §§ 10 og 10a er, at en mellemhandler skal hæfte umiddelbart over for skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden for ansvar for produktskader i det omfang skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af producenten eller tidligere mellemhandlere i omsætningskæden.

Derudover skal mellemhandleren godtgøre, at skaden ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse.

Med lovændringen opnås således, at mellemhandleren hæfter umiddelbart over for skadelidte og senere mellemhandlere i omsætningskæden for produktansvar for personskader, tab af forsørger og forbrugertingsskader, i det omfang skaden skyldes fejl eller forsømmelse begået af producenten eller tidligere mellemhandlere i omsætningskæden.

Endvidere skærpes mellemhandlerens selvstændige ansvar for produktskader, således at mellemhandleren ifalder produktansvar for personskader, tab af forsørger og forbrugertingsskader, medmindre denne kan godtgøre, at skaden ikke skyldes dennes fejl eller forsømmelse.

Mellemhandleren pålægges herved en omvendt bevisbyrde.

Dette betyder ikke, at en forbruger har ubetinget krav på erstatning hos en mellemhandler. De almindelige betingelser for erstatning i og uden for kontrakt skal være opfyldt. Det er fortsat skadelidtes bevisbyrde, at der er tale om en skade, at dette skyldes en defekt ved et produkt og at der er forbindelse mellem defekten og skaden.

Lovændringen har primært til formål at regulere produktskader, hvor forbrugere er kommet til skade, idet det fremgår af den nye formulering af § 10, at bestemmelsen kun angår personskade, tab af forsørger og forbrugertingsskade i henhold til den gældende lovs § 2. Den nye § 10a, der regulerer mellemhandlerens hæftelse omfatter ligeledes ikke erhvervstingskader.