Ny rentelov træder i kraft den 1. august 2002 - flere forbedringer for kreditorer

Print

Oprettet d. 7/6 - 2005

Den 17. maj 2002 vedtog Folketinget en række ændringer til den nuværende rentelov med det formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner.

Direktivet skulle være gennemført i medlemsstaterne inden den 8. august 2002 og med ovennævnte ikrafttrædelsesdato blev fristen overholdt med flere fordele for landets kreditorer til følge.

Nye rentesatser
For det første fastsættes morarenten fremover til en årlig rente, der svarer til en referencesats med et tillæg på 7 pct. Som referencesats skal efter lovforslaget anvendes den officielle udlånsrente, som Nationalbanken har fastsat henholdsvis pr. den 1. januar og den 1. juli det pågældende år. Justitsministeren kan fortsat efter forhandling med Danmarks Nationalbank og Økonomi- og Erhvervsministeriet ændre procenttillægget hvert andet år, men efter lo-ven med den begrænsning, at det nævnte tillæg ikke kan fastsættes til mindre end 7 pct.

Ultimo maj udgjorde morarenten diskontoen (3,25%) + et tillæg på 5 % eller i alt 8,25 %. Anvendes de nye takster i rentelovens § 5 stk. 1 bliver den nye tilsvarende morarente på 10,55 % p.a., svarende til Nationalbankens officielle udlånsrente (p.t. 3,55 %) + et tillæg på minimum 7 %. Der er således udsigt til en forhøjelse på ikke under 2,30 % p.a. og at renten højst skal reguleres 2 gange årligt.

Bortfald af rentepåkrav som forudsætning for renter
For det andet indebærer lovændringen, at en fordringshavers anmodning om betaling i tilfælde, hvor forfaldsdagen ikke er fastsat i forvejen, ikke længere behøver at angive, at manglende betaling medfører pligt til at betale morarente. En betalingsanmodning i form af fremsendelse af f.eks. en faktura er tilstrækkelig til at udløse krav på morarente ved forsinket betaling og kravet om rentepåkrav er således bortfaldet efter den 1. august 2002.

Er forfaldsdatoen fastsat i forvejen kan der kræves renter fra denne dato men i andre tilfælde påløber der morarente 30 dage efter den dag, da fordringshaveren har afsendt eller fremsat en betalingsanmodning, som f.eks. en faktura.

Begge ændringer gælder i både erhvervs- og forbrugerforhold men som hidtil kan sædvane, brancheaftale eller anden aftale dog føre til en højere rente imellem erhvervsdrivende (men ikke en lavere).

Inddrivelsesomkostninger og rykkergeby-rer
Som det tredje nye kan fordringshaveren kræve, at skyldneren betaler fordringshaverens rimelige og relevante omkostninger ved udenretslig inddrivelse af fordringen, medmindre forsinkelsen med betalingen ikke beror på skyldnerens forhold.

Efter Justitsministeriets opfattelse må direktivet forstås sådan, at det både omfatter den situation, at kreditor selv forestår inddrivelsen af sin fordring hos skyldneren (egeninkasso), og de tilfælde, hvor kreditor lader en anden, f.eks. et inkassobureau eller en advokat, forestå inddrivelsen af fordringen (fremmedinkasso).

I begge tilfælde kan der med henvisning til lovens § 9 A og 9 B som hidtil kræves op til 3 x 100 kr. i rykkergebyr samt yderligere kr. 100 for at overgive sagen til ekstern inkasso og hertil kommer så rimelige omkostninger ved den udenretslige inddrivelse hos advokat eller inkassobureau. Som hidtil skal debitor dog varsles med 10 dages frist til betaling inden der iværksættes egentlig inkassobehandling, enten ved at kreditor selv eller den eksterne bistand, han vælger, fremsender varslet.

Ikrafttræden
Loven træder som før nævnt i kraft den 1. august 2002.
Loven gælder for rente af pengekrav, som forfalder den 1. august 2002 eller senere. § 1, nr. 5, gælder dog kun, hvis den pågældende betalingsanmodning er afsendt eller fremsat den 1. august 2002 eller senere.

Loven gælder tillige for inddrivelsesomkostninger, hvor det pågældende betalingskrav opstår efter lovens ikrafttræden. Loven gælder endvidere for rykkergebyrer vedrørende rykkerskrivelser, der sendes efter lovens ikrafttræden, samt for inkassogebyrer, hvor det pågældende gebyrkrav opstår efter lovens ikrafttræden.

Få yderligere oplysninger om de nye ændringer på www.folketinget.dk under dokumenter – justitsministeriet – vedtagne lovforslag – L 74 eller send en mail til:

Advokat (L) Peter Lunding Smith – pls@ror.dk Ret&Råd Roskilde