Ny Markedsføringslov

Print

Oprettet d. 16/1 - 2006

Den 21. december 2005 vedtog Folketinget den længe ventede og omdiskuterede nye Markedsføringslov, der udover at rumme en sproglig fornyelse af en del af bestemmelserne samtidig rummer bestemmelserne om prismærkning, der på nuværende tidspunkt er at finde i Prismærkningsloven. Nedenfor ses nærmere på de væsentligste ændringer fra den nuværende til den nye lov.

Den væsentligste ændring er nok ophævelsen af forbudet mod tilgift og mængdebegrænsning. Bestemmelserne er ophævet som følge af at man fra Folketingets side har anset dem for statiske og, som følge deraf, noget utidssvarende. Endvidere antages bestemmelserne at være hæmmende for konkurrencen. I lovforslaget var det hensigten ligeledes at ophæve forbudet mod købsbetingede konkurrencer samt forbudet mod anvendelse af rabatkuponer. Disse bestemmelser er dog også at finde i den nye Markedsføringslov.

Man har for overskuelighedens skyld valgt at overføre bestemmelserne i Prismærkningsloven til Markedsføringsloven, således at man nu har de generelle regler om markedsføring og reglerne om prismarkedsføring samlet i én lov. Reglerne er samtidig blevet udvidet således at de nu også finder anvendelse på prismarkedsføring på hjemmesider, hvor forbrugeren har mulighed for at bestille varer. I og med at internetbutikker prismærkningsmæssigt ligestilles med fysiske butikker, skal prisoplysninger nu gives tidligere overfor forbrugeren end før, idet prisoplysninger efter Forbrugeraftaleloven skal gives inden aftaleindgåelsen, hvorimod prisoplysninger, efter prismærkningsreglerne i den nye Markedsføringslov, skal gives i forbindelse med den første præsentation af varen. Reglernes anvendelsesområde er yderligere udvidet således at salg af tjenesteydelser samt antikviteter og kunst nu også er omfattet af reglerne. Endelig sidestilles mundtlige prisoplysninger med skriftlige, således at mundtlige prisoplysninger også skal indeholde gebyrer, omkostninger, moms og andre afgifter.

For udbydere af tjenesteydelser fra et fast forretningssted medfører denne ligestilling med udbydere af varer, at man er forpligtet til at skilte med priserne på de tilbudte ydelser, og såfremt den endelige pris ikke kan oplyses, skal man så vidt muligt oplyse et beregningsgrundlag, således at forbrugeren har mulighed for at beregne den endelige pris. Udbyder tjenesteyderen en større mængde ydelser, skal han ved opslag give oplysning om prisen på et repræsentativt udsnit af disse ydelser.

Endelig stilles der nu krav om, at den erhvervsdrivende på forlangende skal udspecificere sin faktura således, at forbrugeren bliver i stand til at kontrollere rigtigheden af priserne på de varer og tjenesteydelser, der indgår i den samlede ydelse. Er det ikke muligt at prisfastsætte de enkelte delydelser, fordi de har en sådan indbyrdes sammenhæng, at det ikke giver mening, kan oplysningskravet opfyldes ved angivelse af hvilke ydelser prisen omfatter. Som eksempel herpå nævnes der i bemærkningerne til lovforslaget en advokats førelse af en retssag.

Der er sket en skærpelse af reglerne om annoncering i den nye lov. Det er således bestemt, at reklamer klart skal kunne identificeres som sådanne uanset reklamens form eller i hvilket medium den bringes. Der stilles imidlertid ikke krav om hvor og hvordan identifikation skal ske, og det er for eksempel tilstrækkeligt, at der i rulleteksterne til en film står, at der er indgået aftale med en erhvervsdrivende om product placement i filmen.

Som en nyskabelse er der i loven indført en særlig beskyttelse af børn mod markedsføring. Erhvervsdrivende skal ved markedsføring rettet mod børn og unge tage særligt hensyn til børns naivitet og større påvirkelighed. Af forarbejderne fremgår det, at man skal være særlig forsigtig med reklamer, der forskyder fokus fra det annoncerede produkt, og at man i højere grad end ellers skal forholde sig realistisk til oplysninger om for eksempel varens holdbarhed, værdi, størrelse og lignende. Samtidig er der indført et forbud mod reklamer rettet mod børn og unge, der direkte eller indirekte opfordrer til vold, brug af rusmidler eller anden hensynsløs adfærd, samt forbud mod at bruge vold, frygt eller overtro som virkemiddel uden en pædagogisk eller samfundsmæssig grund. Erhvervsdrivende, der markedsfører sig med sådanne opfordringer eller ved anvendelse af de nævnte virkemidler, straffes med bøde.

For at imødegå misbrug af den nu tilladte mulighed for at yde tilgift, er der indført nogle regler til beskyttelse mod salgsfremmende foranstaltninger, hvorefter forbrugeren skal have let adgang til tilbudsbetingelserne, således at det for eksempel er klart oplyst hvad en eventuel tillægsydelse har af værdi. Samtidig er det bestemt, at den erhvervsdrivende, såfremt han måtte have rimelig grund til at tro, at han ikke i rimelig grad kan efterkomme tilbudet i sin markedsføring, har pligt til at tage klart forbehold herom. For at sikre bestemmelsens gennemslagskraft og præventive effekt, straffes overtrædelse med bøde.

Gebyrer udgør i dag en stadigt stigende omkostning for forbrugerne i løbende kontraktforhold, og Folketinget har derfor fundet det ønskeligt at regulere erhvervsdrivendes muligheder for at ændre og oprette nye gebyrer i sådanne forhold. Det skal således være særligt fremhævet, hvis der i et løbende kontraktforhold kan ske ændring af gebyrer til ugunst for forbrugeren, og såfremt gebyret ændres, skal det varsles med rimelig frist til forbrugeren. Det beror på en konkret vurdering hvor lang en ”rimelig frist” er, men i bedømmelsen skal blandt andet indgå ændringens størrelse og begrundelsen. Ønsker den erhvervsdrivende at ændre et gebyr væsentligt eller at indføre et nyt gebyr, skal dette forudgående meddeles forbrugeren ved individuel meddelelse, og der skal samtidig informeres om forbrugerens muligheder for at opsige aftalen. Sidstnævnte tilfælde er strafsanktioneret. Bestemmelsen finder ikke anvendelse for finansiel virksomhed.

Loven træder i det væsentligste i kraft den 1. juli 2006, hvorved den nugældende Markedsføringslov og Prismærkningslov ophæves. De nugældende forbud mod tilgift og mængdebegrænsning bortfalder dog først den 1. januar 2007. Som følge heraf træder bestemmelsen om beskyttelse ved salgsfremmende foranstaltninger i den nye lov først i kraft den 1. januar 2007.