Købmands frigørelse fra samarbejdsaftale.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 6/1 - 2005

I denne sag opsagde en købmand i købmandskæden Edeka Danmark A/S sin kædeaftale med henvisning til Aftalelovens § 36, hvorefter aftaler kan tilsidesættes, hvis det vil være urimeligt eller uredeligt at gøre dem gældende.

Købmanden, JAP Superkøb A/S, havde indgået henholdsvis en kædeaftale og en samarbejdsaftale med Edeka Danmark A/S kæden.

I begge aftaler, var der et opsigelsesvarsel på 6 måneder til udgangen af et kalenderår. Købmanden opsagde kædeaftalen til ophør med udgangen af år 2002, hvilket blev bekræftet af Edeka. Edeka ville senere ikke anerkende, at de hermed tillige havde fået en opsigelse af samarbejdsaftalen, hvorefter købmanden anlagde retssag mod Edeka med påstand om, at Edeka skulle anerkende at købmanden havde opsagt det samlede kontraktkoncept til ophør pr. udgangen af 2002, alternativt, at Edeka skulle anerkende at det samlede kontraktkoncept var bragt til ophør den 31. december 2002 i medhør af urimelighedsreglen i henhold til Aftalelovens § 36.

Landsretten lagde til grund at samarbejdsaftalen og kædeaftalen optræder som to selvstændige aftaler, der begge har bestemmelser om opsigelse og misligholdelsesbeføjelser. Der er krydshenvisninger i aftalerne. Aftalerne har i det hele taget en sådan indbyrdes sammenhæng, at det bør formodes, at det er sjældent at en købmand alene opsiger en kædeaftale og bevarer samarbejdsaftalen, uden samtidig at melde sig ind i en af Edeka´s andre kæder.

Ikke desto mindre var der ikke i det konkrete tilfælde tilstrækkelige holdepunkter for, at opsigelsen af kædeaftalen også skulle være en opsigelse af samarbejdsaftalen.

Spørgsmålet som Landsretten herefter skulle tage stilling til var hvorvidt det var urimeligt eller i strid med redelig handlemåde, når en købmandskæde, som sket, fastholder en købmand, der er udtrådt af en kædeaftale, endnu et år på samarbejdsaftalen. I denne forbindelse lagde Landsretten vægt på, at der ikke var oplyst omstændigheder som godtgjorde, at det var af væsentlig betydning for Edeka at fastholde samarbejdsaftalens opsigelsesvarsel, set overfor købmandens økonomiske interesse i at komme ud af samarbejdsaftalen samtidig med kædeaftalen. På denne baggrund frigjorde landsretten købmanden for samarbejdsaftalen på samme tid, hvor købmanden var frigjort fra kædeaftalen.

(Vestre Landsrets dom af 15. april 2004 i 13. afdeling B-1822-03, UfR2004.1968V)