Krav forældet efter reglerne i NSAB

Print

Oprettet d. 31/10 - 2002

Selskabet Rynkeby Foods A/S benyttede speditionsselskabet Frontline Shipping og Spedition A/S til fragt til Rusland. Mellem parterne var der en fast aftale om, at udlevering af varer kun måtte ske mod betaling fra den russiske kunde.

I juni 1995 sendte Rynkeby Foods A/S et parti på 3 containere afsted, som ved en fejl blev udleveret til det russiske selskab uden at befragteren havde sikret sig betaling. Rynkeby Foods A/S gjorde den 15. september 1995 befragteren ansvarlig for det eventuelle tab der måtte blive lidt ved den fejlagtige udlevering og i oktober 1995 fremsatte Rynkeby Foods A/S et egentligt erstatningskrav, da det viste sig, at fordringen ikke indgik fra den russiske aftager.

Frontline Shipping og Spedition A/S meddelte i oktober 1995, at kravet var videresendt til forsikringsselskabet. I februar 1996 rykkede Rynkeby Foods A/S for sagens videre behandling i forsikringsselskabet, men først den 31. januar 1997 anlagde Rynkeby Foods A/S stævning mod Frontline Shipping og Spedition A/S med krav om erstatning.

Højesteret antog ligesom Sø- og Handelsretten, at kravet var forældet efter NSAB § 29, som var vedtaget at gælde mellem parterne, da Rynkeby Foods A/S ikke behørigt havde forfulgt sit krav og heller ikke efter fremsendelsen af rykkerskrivelsen i februar 1996 havde forfulgt sagen yderligere.

Fristen i NSAB § 29 er 1-årig (Højesteretsdom af 10. april 2001 gengivet i UfR side 1511).

Kommentar: Det essentielle i dommen er, at man skal være opmærksom på, om modpartens reaktion på ens henvendelser har karakter af en egentlig anerkendelse af erstatningsansvaret eller – som i dette tilfælde – alene har karakter af en anerkendelse af, at henvendelsen er modtaget og vil blive behandlet.