Klage- og ankenævnsafgørelser kan tvangsfuldbyrdes

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 4/6 - 2009

Folketinget vedtog den 29. maj 2009 lov nr. 175, hvorved afgørelserne fra de 18 godkendte klage- og ankenævn kan tvangsfuldbyrdes, hvis forbruger får helt eller delvist medhold.

Der er ikke valgt en så vidtgående løsning, som det lovforslag, som økonomi- og erhvervsministeren sendte i høring den 6. februar 2009, lagde op til. Efter forslaget skulle den erhvervsdrivende indbringe en afgørelse for domstolene, såfremt han ikke ønskede at være bundet af den. En kort gennemgang af lovforslaget kan læses her:
www.lovorientering.dk/vis_artikel.asp?artikel=1393.

Efter den vedtagne lov kan afgørelser tvangsfuldbyrdes igennem fogedretten, hvis forbrugere har fået helt eller delvist medhold, medmindre den erhvervsdrivende, senest 30 dage efter at afgørelsen er forkyndt for ham, skriftligt meddeler klage- eller ankenævnet, at han ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.

Såfremt den erhvervsdrivende meddeler, at han ikke vil være bundet af afgørelsen, er det op til forbrugeren at indbringe sagen for domstolene. Økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen har oplyst, at regeringen forventer at fremsætte et lovforslag i næste folketingssamling, der skal sikre, at det ikke er økonomiske forhold, der afholder forbrugeren fra at indbringe sagen for domstolene.

Det fremgår af den nugældende lov om forbrugerklager, at et klage- eller ankenævn kan uddelegere kompetencen til at træffe afgørelser i sager, hvor der ikke er usikkerhed om sagens udfald, til nævnets sekretariat. Efter den nu vedtagne lov, er det ikke længere muligt at give sekretariatet denne kompetence, og alle afgørelser skal således træffes af nævnet. Når der henses til, at Forbrugerklagenævnets sekretariat traf afgørelser i 2600 sager i 2005, hvor nævnet samme år traf afgørelse i 424 sager, må det umiddelbart forventes, at sagsbehandlingstiden, i hvert fald i Forbrugerklagenævnet, forlænges.

Loven træder i kraft den 1. januar 2010, og finder anvendelse på sager, der er indbragt for klagenævnet efter lovens ikrafttræden.

(Lov nr. 175 af 29. maj 2009 om ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven)