FORTOLKNING AF PRINCIPPET OM MANGELSUDBEDRING UDEN UDGIFT FOR KØBER

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 20/1 - 2009

Østre Landsret har i en dom fra 27. juni 2008 taget stilling til fortolkningen af købelovens bestemmelse om, at afhjælpning af en mangel i forbrugerkøb skal ske uden udgift for forbrugeren.

En forbruger købte en bærbar computer hos en erhvervsdrivende via dennes hjemmeside. Computeren blev afsendt fra den erhvervsdrivende den 9. september 2005. Levering skete som pakkepost med Post Danmark A/S. Forsendelse af computeren kostede 56 kr.

Der var ikke i forbindelse med købet indgået nogen særlig aftale om anvendelsen af den bærbare computer. Midt i september 2005 tog forbrugeren den bærbare computer med til USA. Omkring den 17. september 2005 opstod der en mangel ved den leverede computer, og forbrugeren rettede telefonisk kontakt til den erhvervsdrivende med henblik på at få udbedret manglen.

Under telefonsamtalen blev det aftalt, at forbrugeren skulle returnere computeren til den erhvervsdrivende, der herefter skulle reparere den. Forbrugeren oplyste, at han på daværende tidspunkt opholdt sig i USA, men det blev ikke under telefonsamtalen drøftet, hvem der skulle bære omkostningerne ved at sende computeren fra USA til Danmark. Forbrugeren returnerede computeren til den erhvervsdrivende fra USA med eksprespost til en pris af 1.499 kr., hvorefter den erhvervsdrivende reparerede computeren vederlagsfrit for forbrugeren.

Efterfølgende krævede forbrugeren, at den erhvervsdrivende skulle dække hans udgifter til forsendelse af computeren. Den erhvervsdrivende ville alene betale 56 kr. svarende til prisen for at sende computeren til det oprindelige leveringssted.

Forbrugeren indbragte sagen for Forbrugerklagenævnet, der gav ham medhold i, at den erhvervsdrivende var forpligtet til at godtgøre forbrugeren de 1.499 kr., som forsendelsen havde kostet.

Den erhvervsdrivende indbragte sagen for byretten, der på grund af sagens principielle karakter henviste sagen til behandling ved Østre Landsret. For landsretten nedlagde den erhvervsdrivende påstand om, at forbrugeren skulle anerkende, at den erhvervsdrivende havde opfyldt sine forpligtelser efter købeloven ved at betales 56 kr. i forsendelse, alternativt betaling af et beløb mellem 56 kr. og 1.499 kr. Forbrugeren nedlagde påstand om frifindelse.

Den erhvervsdrivende gjorde under landsretssagen gældende, at det er udgangspunktet, at den erhvervsdrivende skal foretage afhjælpning uden udgift for forbrugeren, hvilket også omfatter betaling af forbrugerens forsendelsesomkostninger, men der skal foretages en rimelighedsbedømmelse for så vidt angår forsendelsesomkostningerne, når forbrugeren forlader landet, og der reklameres fra udlandet. Det kan således ikke pålægges den erhvervsdrivende at betale væsentligt højere forsendelsesomkostninger end omkostningerne ved levering af varen til forbrugeren. Under alle omstændigheder er det den erhvervsdrivende, der vælger forsendelsesmåden, og den erhvervsdrivende er således ikke forpligtet til at betale for ekspresforsendelse men alene omkostninger svarende til forsendelse med almindelig pakke, svarende til 700 kr.

Forbrugeren gjorde under sagen gældende, at det fremgår af købeloven, at afhjælpning skal ske uden udgift for forbrugeren, og der er ingen holdepunkter for at foretage en indskrænkende fortolkning af bestemmelsen, heller ikke i tilfælde hvor forsendelsen sker fra udlandet.

Østre Landsret anfører i sin afgørelse, at der ikke er noget grundlag for at indskrænke købelovens bestemmelse om, at afhjælpning skal ske uden udgift for forbrugeren. Den erhvervsdrivende er dog kun forpligtet til at betale sædvanlige transportomkostninger, og den erhvervsdrivende skal således ikke dække meromkostninger i forbindelse med ekspresfremsendelse.

Såfremt den erhvervsdrivende anser forsendelsesomkostningerne for uforholdsmæssige, har den erhvervsdrivende mulighed for at nægte afhjælpning og foretage omlevering i stedet. I det konkrete tilfælde var den erhvervsdrivende bekendt med, at forbrugeren befandt sig i udlandet, og da han indvilligede i at afhjælpe de opståede mangler, var han forpligtet til at betale sædvanlige transportomkostninger hvilke udgjorde 700 kr.

(Østre Landsrets dom af 27/6-2008 i sag 23. afd. B-204-08)