Forhandleraftale var ophævet med rette (bilbranchen)

Print

Oprettet d. 26/10 - 2005

Der er en stor varians af samhandelsaftaler og af muligheder for at parterne bliver uenige. Særlig hvor den ene part føler at den anden har undladt eller foretaget noget der umiddelbart kan forekomme uskyldigt eller bagatelagtigt i forhold til et helt samhandelsforløb, men for en af parterne er meget vigtigt, kan det være svært at bedømme om loyalitetspligten er tilsidesat og aftalen misligholdt. Denne afgørelse er et eksempel.

I erhvervslivet er der en lang række områder, hvor der er indgået en forhandleraftale mellem forskellige samarbejdsparter. Det kan være mellem en importør og forhandler eller mellem en producent og en sælger.

Højesteret har i en konkret sag taget stilling til, hvornår der med rette kan ske en øjeblikkelig ophævelse af en forhandleraftale. I den konkrete sag havde en importør med henvisning til misligholdelse af forhandleraftalen med øjeblikkelig virkning ophævet aftalen med en forhandler. Spørgsmålet var af forhandleren indbragt for domstolene, hvor både Sø- og Handelsretten og Højesteret gav importøren ret i, at aftalen var ophævet med rette.

Mellem en bilimportør og en forhandler var der indgået en forhandleraftale, hvori det bl.a. var aftalt, at forhandleren var forpligtet til omhyggeligt at udføre alle de arbejder, der forlangtes af importøren i forbindelse med tilbagekaldelse af biler på grund af fejl.

Der var konstateret en fejl på en årgang af Fiat Punto biler, hvor bilens bremserør var rustne og der kunne opstå problemer. Der blev iværksat en tilbagekaldelsesaktion i samarbejde med de offentlige myndigheder. Aktionen omfattede 29.000 biler.

I forbindelse med denne aktion var en bil indkaldt til kontrol på forhandlerens værksted. Bilen blev undersøgt og det blev konstateret, at bilens bremserør skulle udskiftes. Udskiftning af bremserør var uden omkostninger for ejeren. I forbindelse med kontrol af bremserør var der konstateret en række andre forhold, der også burde repareres. På grund af omkostningerne på disse ville ejeren ikke lade bilen reparere og tilbød forhandleren at købe bilen, hvorefter forhandleren købte bilen.

Uden at udskifte bremserørene solgte forhandleren bilen til en bilforhandler. Køber blev oplyst om problemet og han lovede at sørge for udskiftning af rørene. Samtidig fik han udleveret nye rør. Herefter indberettede forhandleren til importøren, at bremserørene på den pågældende bil var blevet udskiftet på hans værksted. Køberen af bilen havde imidlertid solgt bilen videre til en mekaniker, der også videresolgte den uden at bremserørene var blevet udskiftet. I forbindelse med, at bilen var på et værksted hos en anden autoriseret forhandler, blev det konstateret, at bilens rør ikke var udskiftet. Da importøren blev bekendt med dette, blev forholdene undersøgt nærmere og efter afklaring af forløbet, ophævede importøren forhandleraftalen under henvisning til, at forhandleren havde misligholdt aftalen.

I forhandleraftalen mellem parterne var det bl.a. anført;
- at forhandleren er forpligtet til på alle biler forsynet
med det pågældende varemærke omhyggeligt at
udføre alle de arbejder, der forlanges af selskabet
- at der foreligger væsentlig misligholdelse, når
forhandleren anmoder om at få godtgjort
omkostninger til reklamationsarbejder eller
transportskader eller får udbetalt økonomisk
godtgørelse (bonus, reklame- eller kampagnestøtte,
finansiering, mv.) på grundlag af urigtige eller
vildledende regnskaber, balancer eller andre bilag og
erklæringer
- at aftalen uden forudgående varsel kan opsiges til
øjeblikkeligt ophør ved væsentlig misligholdelse.

Importøren havde med henvisning til det passerede om bilen og ovenstående vilkår ophævet aftalen, idet importøren gjorde gældende, at der var tale om væsentlig misligholdelse. Forhandleren havde gjort gældende, at importøren ikke var berettiget til at ophæve forhandleraftalen, idet der ikke var tale om væsentlig misligholdelse.

Sø- og Handelsretten gav importøren medhold bl.a. under henvisning til, at bremserne udgør en sådan vital del af en bils sikkerhedssystem, at det er af yderste vigtighed, at importøren kan stole på indrapporteringerne i forbindelse med kampagnen. Forhandleren havde ved at indrapportere til importøren, at bremserørene var udskiftet uden at sikre sig, at det var tilfældet, handlet i strid med forhandleraftalens bestemmelser, hvorfor importøren var berettiget til at ophæve aftalen som sket.

Højesteret henviste til, at det er af afgørende betydning for importøren, at importøren kan stole på rigtigheden af de indrapporterede oplysninger som led i kontrollen med, at indkaldelseskampagnen blev gennemført korrekt, og at bremserør blev udskiftet i nødvendigt omfang. Højesteret fandt på denne baggrund, at forhandleren ved at have meddelt importøren de urigtige oplysninger om udskiftning af bremserørene havde gjort sig skyldig i væsentlig misligholdelse af forhandleraftalen og tiltrådte derfor, at importøren havde været berettiget til at ophæve aftalen. Højesteret stadfæstede derfor dommen.

(Højesterets dom af 11-05-2005 i sag 36/2004, 2. afd.)