At der har været syn og skøn ved Byggeriets Ankenævn afskærer ikke nyt syn og skøn ved retten, dog ikke med samme skønsmand

Print

Oprettet d. 15/2 - 2005

Vestre Landsret har ved kendelse fastslået, at det forhold, at syn og skøn ved Byggeriets Ankenævn afholdes under samme former som et retsligt syn og skøn, herunder med indkaldelse af parter, adgang til at protestere mod valget af skønsmand osv., ikke afskærer en af parterne fra at kræve nyt syn og skøn ved retten. Der kan herunder stilles de samme spørgsmål som ved det oprindelige syn og skøn, og der kan stilles supplerende spørgsmål.

Landsretten fandt dog ikke, at der mod den ene parts protest kunne ske udmeldelse af samme skønsmand ved begge syn og skøn.

(Vestre Landsrets kendelse af 8. maj 2001, UfR 2001, s. 1902)