Naboer måtte tåle nøgenbadning fra badehus med tilhørende badebro.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 3/11 - 2015

Hellerup Roklub havde opført et badehus med tilhørende badebro, som bl.a. blev benyttet i forbindelse med nøgenbadning navnlig i vinterhalvåret. To beboere af ejendomme nær badebroen var imod bruge af badebroen, som den skete.

De anlagde retssag og deres synspunkt var, at brugen gik ud over den ”naboretlige tålegrænse”. Dette udtryk kendes indenfor den såkaldte naboret – og den handler om ”hvor meget en nabo skal finde sig i”. Det er ikke noget, der kan slås op i loven – det afgøres efter et skøn fra domstolene.

Byretten bestemte, at badebroens rækværk og lamper skulle flyttes fra badebroens nordside til broens sydside. Efter byrettens dom havde roklubben opsat et yderligere rækværk på broens sydside og ændret belysningen på nordsiden og badehuset til »downlight«.

Landsretten lagde til grund, at ejeren, da han erhvervede grunden, var klar over, at der lige op ad hans grund var placeret en sauna og badebro, der anvendtes af en roklub med et betydeligt antal medlemmer, og at badebroen ville blive anvendt til badning hele året.

Landsretten sagde, at det er almindeligt kendt, at vinterbadning i tilknytning til en sauna ofte sker uden badetøj. Ejeren måtte herefter forvente såvel en vis støj fra badende som nøgenbadning.

Derfor fandt landsretten ikke, at ejeren havde bevist, at Hellerup Roklub som nabo havde overskredet den ”naboretlige tålegrænse” ved at tillade nøgenbadning fra broen. De utilfredse sagsøgere blev dømt til at betale 250.000 kroner i sagsomkostninger. Hertil kommer deres udgifter til egne advokater.

UfR 2015.3628

KOMMENTAR:

Dommen er et led i fastlæggelsen af ”tålegrænsen” indenfor naboretten. Det kan være vanskeligt med sikkerhed at forudsige udfaldet af en sag som denne. Ved læsningen fås indtryk – med rette eller urette – at retten nok har ment, at her har man været lidt for pirrelige på sagsøgersiden. Der gives en løftet pegefinger fra retten fordi roklubben ved etablering af lysanlæg ikke var god nok til at tage hensyn til naboerne, men i øvrigt var brugen i orden.