Manglende brug af domænet kontorlokaler.dk var ikke i strid med god domænenavnsskik

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 14/4 - 2011

I en ny afgørelse har Klagenævnet for Domænenavne endnu engang taget stilling til, hvad der skal til for at opretholdelsen af en domæneregistrering er i strid i god domænenavnsskik, jf. domænelovens § 12.

Det fremgår af domænelovens § 12, at:

”Stk. 1 Registranter må ikke registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik.

Stk. 2 Registranter må ikke registrere og opretholde registreringer af internetdomænenavne alene med videresalg eller udlejning for øje.”

I den pågældende sag havde selskabet Aberdeen Property Investors Denmark A/S klaget over online2your.net ApS’ brug af domænenavnet kontorlokaler.dk med krav om at domænenavnet blev overdraget til dem.

Aberdeen Property Investors Denmark A/S oplyste i klagen, at selskabet beskæftigede sig med forvaltning og udlejning af erhvervsejendomme og kontorlokaler, og at selskabet ønskede at bruge domænenavnet kontorlokaler.dk til at fremvise selskabets portefølje af kontorlokaler.

Til støtte for sin klage gjorde Aberdeen Property Investors Denmark A/S gældende, at online2your.net ApS siden sin første registrering af domænet den 10. september 1998 udelukkende havde brugt domænenavnet til at henvise til andre domænenavne. På tidspunktet for klagens indgivelse henviste domænet således til adressen www.kon2or.com, som alene indeholdt forskellige annoncer. Klageren kunne ligeledes dokumentere, at domænenavnet indtil for nylig havde været sat til salg for 2.500€.

Online2your.net ApS gjorde over for klagenævnet gældende, at opretholdelsen af registreringen af det pågældende domæne skyldtes, at selskabet i samarbejde med Vidensbanken A/S agtede at lancere en landsdækkende portal til formidling af handel og udlejning af kontorejendomme. Online2your.net ApS oplyste, at de første møder mellem Online2your.net ApS og Vidensbanken A/S havde fundet sted primo 2010, dvs. før Online2your.net ApS blev bekendt med klagen.

Klagenævnets sekretariat konstaterede i forbindelse med sagens behandling, at Online2your.net ApS tidligere havde været indklaget for nævnet i en række sager vedrørende generiske domænenavne så som smørrebrød.dk, læge.dk, og fødselsdag.dk. I samtlige sager gjorde Online2your.net ApS gældende, at domænenavnene var registreret til brug for projekter, som var under udvikling. Klagenævnets sekretariat kunne endvidere konstatere, at domænerne fortsat var registreret af Online2your.net ApS, men at de stadig ikke blev brugt aktivt.

Klagenævnet havde til brug for sagens behandling anmodet Online2your.net ApS om at fremlægge dokumentation for samarbejdet med Vidensbanken A/S. Vidensbanken A/S fremsendte i den forbindelse en kontrakt mellem Online2your.net ApS og Vidensbanken A/S og oplyste samtidig, at projektet alene afventede klagenævnets afgørelse.

Klagenævnet bemærkede i sin afgørelse, at det i forarbejderne til domænelovens § 12 fremgik, at ikke alene forholdene på tidspunktet for registreringen men også efterfølgende omstændigheder kan inddrages i vurderingen af kravet om god skik. Klagenævnet bemærkede ligeledes, at der i henhold til forarbejderne skal foretages en interesseafvejning mellem parterne for at vurdere, om der er et interessemæssigt misforhold mellem den registrant, der har registreret internetdomænet uden at tage det i brug og andre, som ønsker at få adgang til at benytte det pågældende internetdomænenavn.

Klagenævnet konstaterede, at Aberdeen Property Investors Denmark A/S på grund af sin virksomhed med udlejning af kontorlokaler havde en anerkendelsesværdig interesse i at benytte domænenavnet.

Mod denne interesse stod Online2your.net ApS’ interesse i at opretholde registreringen. Her lagde Klagenævnet for Domænenavne vægt på, at det under sagen blev oplyst, at der inden klagens indgivelse var indgået en kontrakt med Vidensbanken A/S vedrørende etablering og drift af en portal til udlejning af kontorlokaler. Klagenævnet fandt derfor efter en samlet afvejning, at der ikke på nuværende tidspunkt var tilstrækkeligt grundlag til at fastslå, at Online2your.net ApS’ opretholdelse af registreringen var i strid med god domænenavnsskik.

Klagenævnet fandt det ligeledes ikke godtgjort, at opretholdelsen registreringen alene skete med henblik på videresalg eller udlejning af domænenavnet.

Der blev derfor ikke givet Aberdeen Property Investors Denmark A/S medhold i klagen.

(Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 16. marts 2011, j.nr. 2010-0150)

Kommentar:

Afgørelsen viser, at retten til et domænenavn som alt overvejende udgangspunkt er hos den som registrerede domænenavnet først.

Klagenævnet for Domænenavne har i henhold til forarbejderne til domænelovens § 12, stk. 1 mulighed for at foretage en hensynsafvejning, og denne hensynsafvejning falder ofte ud til klagerens fordel i de sager, hvor der ikke er sket en reel brug af domænet gennem længere tid. Afgørelsen viser dog, at det er tilstrækkeligt for registranten at dokumentere, at brugen af domænenavnet er i planlægningsfasen, selv om domænenavnet forudgående har været inaktivt gennem længere tid.

Det har i den pågældende sag formentlig været afgørende for klagenævnet, at Online2your.net ApS under sagen kunne dokumentere, at det planlagte projekt var iværksat kort tid før klagen, og at der således var tale om et aktivt projekt på tidspunktet for klagen.

At det kom frem under klagesagen, at Online2your.net ApS i en lang række tidligere sager var blevet frifundet vedrørende andre domænenavne med henvisning til projekter under udvikling, som imidlertid aldrig er blevet realiseret, talte umiddelbart imod, at projektet med Kontorlokaler.dk var reelt. Det har dog formentlig haft afgørende betydning for klagenævnet, at det pågældende projekt blev bekræftet af en tredjepart.