Mangelfuldt børsprospekt gav erstatningspligt.

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 1/2 - 2013

I marts 2007 blev sparekassen sparTrelleborg omdannet til et aktieselskab, bankTrelleborg A/S.

I den forbindelse blev sparekassens garanter tilbudt, at de enten kunne konvertere garantikapitalen til aktier i banken, indløse den kontant eller lade garantikapitalen indestå i 5 år med uændrede rentevilkår. Til brug for deres overvejelser henviste banken til et børsprospekt, der var udarbejdet af banken.

I januar 2008 blev banken gennem en fusion overtaget af Sydbank A/S, og i den sammenhæng blev garanter, som havde valgt at konvertere garantikapitalen til aktier, tvangsindløst til en kurs, der var væsentligt lavere end på konverteringstidspunktet.

Højesteret fastslog, at det var urigtigt, når der i prospektet stod, at der ikke var stillet sikkerhed for bankens gæld, idet der over for en anden bank var givet håndpant i to indlånskonti på i alt ca. 300 mio. kr.

Det var heller ikke oplyst i prospektet, at håndpantsætningen havde den konsekvens, at seniorlån på ca. 1,3 mia. kr., som banken havde optaget i udenlandske pengeinstitutter, kunne kræves indfriet som misligholdte.

Prospektet var derfor mangelfuldt, og manglerne var efter en samlet vurdering af væsentlig betydning for bedømmelsen af banken.

Ved at udstede prospektet uden oplysningerne om håndpantsætningen og dens konsekvens for seniorlånene fandt Højesteret, at banken havde handlet ansvarspådragende.

Højesteret lagde til grund, at uanset at garanterne ikke havde læst prospektet, ville aktietegningen ikke være sket, hvis prospektet havde indeholdt rigtige og fuldstændige oplysninger.

Højesteret fastslog, at de ansvarspådragende forhold havde forårsaget det tab, som garanterne havde lidt ved, at de var blevet tvangsindløst til en lavere kurs end ombytningskursen. Sydbank skulle erstatte dette tab.

(Højesteretsdom af 18. januar 2013 i sag141/2012 (2. afd.))