Lovforslag om kønssammensætningen i ledelser

Print

Skrevet af Mette Bjørndal Laursen d. 30/8 - 2012

Erhvervsstyrelsen sendte den 29. juni 2012 udkast til lovforslag om kønssammensætningen i ledelser i ekstern høring. Den 14. december 2012 vedtog Folketinget lovforslaget, der indebærer en ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed, lov om betalingstjenester og elektroniske penge, lov om investeringsforeninger mv. og lov om værdipapirer.
Loven er trådt i kraft den 1. april 2013.

Loven stiller krav om, at virksomheder af en vis art og størrelse skal arbejde for at øge andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan.

Loven omfatter følgende virksomheder:
Statslige aktieselskaber, selskaber, som har kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og store kapitalselskaber. Ved store kapitalselskaber forstås selskaber, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende kriterier: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.
Investeringsforeninger, specialforeninger og hedgeforeninger, hvor værdien af foreningens aktiver er mindst 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.
Betalingsinstitutter, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.

Fonde, som har gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU/EØS-land og store fonde. Ved store fonde forstås fonde, der i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende kriterier: 1) En balancesum på 143 mio. kr., 2) en nettoomsætning på 286 mio. kr. og 3) et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 250.

Finansielle virksomheder, sparevirksomheder, og Dansk Skibskredit A/S, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.
Operatører af regulerede markeder, clearingscentraler og værdipapircentraler, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i Danmark, eller som har en balancesum på 500 mio. kr. eller derover i to på hinanden følgende regnskabsår.

Loven kommer derved til at påvirke de 1.100 største virksomheder i Danmark.
Virksomhederne skal ifølge loven opstille et måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i det øverste ledelsesorgan, ligesom virksomhederne samtidig skal udarbejde en politik for, hvordan de vil øge andelen af det underrepræsenterede køn på ledelsesniveau generelt. Virksomhederne skal endvidere rapportere om status for, om det opstillede måltal er opfyldt. Dette sker i årsrapporten.

Formålet med loven er at øge andelen af kvinder i private og statslige virksomheders bestyrelser mv., således at fordelingen af mænd og kvinder i de øverste ledelsesorganer er mere ligelig. I 2011 udgjorde kvinder 19,18 % af deltagerne i samtlige aktieselskabers bestyrelser – tallet omfatter såvel medarbejdervalgte som generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer.
Loven er inspireret af Anbefalingerne for god Selskabsledelse, der arbejder for at fremme udviklingen af god selskabsledelse i børsnoterede danske selskaber.