LIVSTESTAMENTE

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Hvis du er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 5, kan du oprette et livstestamente. I livstestamentet kan du udtrykke dine ønsker med hensyn til behandling, hvis du skulle komme i en tilstand, hvor du ikke er i stand til selv at bestemme.

Et livstestamente er kun gyldigt, hvis det oprettes på en særlig livstestamenteformular udfærdiget af Indenrigs- og Sundhedsministeriet på en af følgende to måder:

1) ved at udfylde en formular manuelt og indsende denne til Rigshospitalet eller

2) ved at udfylde formularen elektronisk på internetadressen www.sundhed.dk (se link nedenfor).

Hospitalet skal inden de iværksætter livsforlængende behandling, hvis du ikke selv kan tage stilling til det, kontakte livstestamenteregisteret.

Sådan opretter du et livstestamente

Du kan oprette et livstestamente via Sundhed.dk. Du behøver ikke have en digital signatur; du kan oprette det både med og uden brug af digital signatur.

Du kan også udfylde og indsende skemaet i pjecen "Livstestamente". Den ligger fremme på bl.a. sygehuse, på apoteker og hos praktiserende læger. Det koster 50 kr. at få et testamente optaget i Livstestamenteregisteret.

Ændring og tilbagekaldelse af livstestamenter

Du kan til enhver tid ændre eller tilbagekalde dit livstestamente.

Et livstestamente tilbagekaldes eller ændres ved, at du skriftligt og utvetydigt tilkendegiver dette over for Rigshospitalet eller du kan gøre det på www.sundhed.dk ved brug af digital signatur. Ændringen gælder fra det tidspunkt, den er registreret i Livstestamenteregisteret.

Der skal ikke betales gebyr for tilbagekaldelse eller ændring af et livstestamente. Tidligere betalt gebyr tilbagebetales ikke i forbindelse med tilbagekaldelse af et livstestamente.

Et livstestamente kan dog altid tilbagekaldes eller ændres ved, at du i forbindelse med en aktuel sygdomssituation utvetydigt tilkendegiver over for en sundhedsperson, at livstestamentet ikke længere skal være gældende eller opretholdes i dets oprindelige form. Tilkendegivelsen har virkning fra det tidspunkt, den er fremsat, og har alene virkning for det aktuelle behandlingsforløb.

Hvis du har spørgsmål til et allerede oprettet livstestamente, kan du kontakte:

Livstestamenteregistret
Rigshospitalet
Afsnit 41-0-2
Blegdamsvej 9
2100 København Ø
Telefon 35 45 52 69

Hvis du har spørgsmål til reglerne om livstestamente kan du kontakte:

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
Retsstillings- og Internationalt Kontor
Slotsholmsgade 10-12
1216 København K
Telefon 72 26 90 00

Fra Sundhedsloven

Livstestamenter

§ 26. Enhver, der er fyldt 18 år og ikke er under værgemål, der omfatter personlige forhold, herunder helbredsforhold, jf. værgemålslovens § 5, kan oprette et livstestamente. I livstestamentet kan den pågældende udtrykke sine ønsker med hensyn til behandling, hvis vedkommende måtte komme i en tilstand, hvor selvbestemmelsesretten ikke længere kan udøves af patienten selv.

Stk. 2. I et livstestamente kan optages bestemmelser om, at

1) der ikke ønskes livsforlængende behandling i en situation, hvor testator er uafvendeligt døende, og

2) der ikke ønskes livsforlængende behandling i tilfælde af, at sygdom, fremskreden alderdomssvækkelse, ulykke, hjertestop el.lign. har medført så svær invaliditet, at testator varigt vil være ude af stand til at tage vare på sig selv fysisk og mentalt.

Stk. 3. Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene til en vis livsforlængelse.

Stk. 4. Såfremt en sundhedsperson, i tilfælde hvor patienten ikke selv er i stand til at udøve sin selvbestemmelsesret, påtænker at iværksætte livsforlængende behandling af en uafvendeligt døende eller påtænker at fortsætte livsforlængende behandling i en situation som nævnt i stk. 2, nr. 2, skal sundhedspersonen kontakte Livstestamenteregisteret, jf. § 27, med henblik på at undersøge, om der foreligger et livstestamente.

Stk. 5. Testators ønske i medfør af stk. 2, nr. 1, er bindende for sundhedspersonen, medens et ønske efter stk. 2, nr. 2, er vejledende for sundhedspersonen og skal indgå i dennes overvejelser om behandling.

§ 27. Ministeren for sundhed og forebyggelse opretter et livstestamenteregister og fastsætter nærmere regler om livstestamenters oprettelse, udformning, registrering og tilbagekaldelse m.v.

Stk. 2. Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om gebyrer for registrering af livstestamenter.

Link (til oprettelse af livstestamente)

http://www.sundhed.dk/wps/portal/_s.155/4504?_FOLDER_ID_=1023070215164539

Juridiske former for testamente:

Du kan læse mere om dette emne her.

Denne artikel er skrevet af advokat(H) Allan Ohms (februar 2009) – kan kontaktes på ao@forumadvokater.dk eller 4638 0321