Kritik af DR for at ignorere et nej fra en direktør

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 30/8 - 2013

En journalist fra DR’s program Kontant kontaktede en direktør, men han meddelte, at hverken han eller firmaet ønskede at sige noget. Alligevel troppede DR uanmeldt op på virksomhedens adresse. Pressenævnet finder, at det har almen interesse at omtale firmaet, men at optagelser fra firmaets lokaler kun har en begrænset betydning. Nævnet kritiserer DR for ikke at respektere direktørens nej.

Pressenævnet bemærker indledningsvis, at de vejledende regler for god presseskik blev justeret den 22. maj 2013. Da udsendelsen er offentliggjort den 2. april 2013, behandles sagen ud fra de vejledende regler for god presseskik, sådan som reglerne var udformet før den 22. maj 2013. Det fremgår af de vejledende regler for god presseskik, at meddelelser, der kan krænke privatlivets fred, skal undgås, medmindre klar almen interesse kræver offentlig omtale. Det enkelte menneske har krav på beskyttelse af sin personlige anseelse, jf. punkt B.1.

På baggrund af det for nævnet oplyste lægges det til grund, at DR’s journalist den 25. marts 2013 kontaktede administrerende direktør, [Person A], for at få en kommentar til udsendelsen.
[Person A] tilkendegav ved denne samtale, at han ikke ønskede at medvirke, samt at firmaet Kiloo ApS generelt ikke ønsker at udtale sig til den danske presse.
Det lægges endvidere til grund, at DR’s journalister og fotografer den 4. april 2013 indfandt sig i Kiloo ApS’ virksomhedslokaler uden forudgående aftale med ønsket om at tale med en ledende medarbejder, og at DR i den forbindelse optog billedmateriale af lokalerne og enkelte medarbejdere. Journalisterne og fotograferne forlod stedet efter at være kommet frem til, at der ingen ledende medarbejder var til stede.
Ved vurderingen af, hvorvidt DR var berettiget til at bringe optagelserne fra virksomhedslokalerne, må det tillægges betydning, at problematikken omkring utilsigtet in-app-betaling i spil rettet mod børn har klar almen interesse, men at de konkrete optagelser fra virksomhedslokalerne har begrænset nyheds- og informationsværdi.
Pressenævnet finder, efter en samlet helhedsvurdering, at [Person A]s afvisning af at medvirke på Kiloo ApS’ og egne vegne den 25. marts 2013 var så klar, at DR burde have respekteret denne. På trods af den klare afvisning, mødte DR uanmeldt op på virksomhedens adresse og foretog optagelser, der senere blev offentliggjort i udsendelsen.
At de tilstedeværende medarbejdere på virksomhedens adresse den 4. april 2013 ikke direkte afviste DR’s journalister og fotografer, da disse uanmeldt indfandt sig i virksomhedens lokaler, kan ikke anses for værende et stiltiende samtykke fra virksomheden Kiloo ApS’ side.
Nævnet udtaler derfor kritik af DR.

I medfør af medieansvarslovens § 49 pålægger Pressenævnet herefter den ansvarshavende redaktør af DR at offentliggøre følgende:

Værten i Kontant oplæser følgende i begyndelsen af førstkommende udsendelse:
”DR får kritik for ikke at respektere et ønske om ikke at medvirke i en udsendelse.
Det drejer sig om udsendelsen ”Dyre fornøjelser”, der blev bragt 9. april i år. Udsendelsen handlede om betalingsløsninger i spilapplikationer til smartphones og tablets, som er rettet mod børn. Det drejer sig blandt andet om spillet Subway Surfers, som det aarhusianske firma Kiloo ApS står bag.
Inden udsendelsen havde Kiloos administrerende direktør meddelt Kontant, at Kiloo ikke på nogen måde ønskede at medvirke i udsendelsen. Alligevel mødte Kontakt uanmeldt op på Kiloos adresse i Aarhus og bad om at tale med en chef.
Pressenævnet mener, at det har klar almen interesse at omtale, at der på nogle spilapplikationer til børn er mulighed for utilsigtet at foretage køb, men Pressenævnet mener ikke, at optagelserne fra virksomhedens lokaler bidrager væsentligt til udsendelsen. Derfor burde Kontant have respekteret Kiloos nej til at medvirke i udsendelsen.
Det gjorde Kontant ikke, og derfor får Kontant kritik af Pressenævnet.
De kan læse mere om afgørelsen på nævnets hjemmeside, som har denne adresse [her indsættes et skilt med følgende adresse; www.pressenaevnet.dk.] www.pressenaevnet.dk”

Kendelsen kan i sin fulde ordlyd ses fra Retsinformations afgørelsesdatabase: Sag nr. 13-70-00473.