Kommune kunne ikke modsætte sig fældning af et bevaringsværdigt mirabelletræ.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 3/11 - 2014

Træet var ikke udpeget som bevaringsværdigt i en lokalplan, selvom træer ifølge lokalplanen i videst muligt omfang skulle bevares.

Et gårdlaug havde ansøgt Københavns Kommune dispensation fra lokalplan til at måtte fælde et mirabelletræ. Ejendommen var omfattet af en lokalplan ifølge hvilken, træer i videst muligt omfang skulle bevares, og nærmere angivne træer ikke måtte fældes uden tilladelse.

Kommunen meddelte afslag på dispensation, bl.a. henset til, at beboerne ikke havde været inddraget i beslutningen om at søge fældning af mirabelletræet.

Natur- og Miljøklagenævnet bemærkede, at lokalplanbestemmelsen måtte fortolkes således, at det (vejledende) var søgt fastlagt, at træer var ønskelige inden for hele lokalplanområdet. Der kunne ikke af bestemmelsen udledes et forbud mod at fælde træer, der ikke var bevaringsværdige. Fældning af træet var derfor ikke en overtrædelse af planlovens § 18, men umiddelbart tilladt, hvorfor kommunens afslag på dispensation efter planlovens § 19 blev ophævet.

Kilde: MAD 2014.121. NMK afgørelse af 2. april 2014, j.nr. NMK-33-02286.