Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger om ledelsesudvalg

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 6/12 - 2010

KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE

Komitéen for god Selskabsledelse er et uafhængigt organ, som under formaliserede rammer arbejder for at fremme udviklingen i god selskabsledelse – eller Corporate Governance – i børsnoterede danske selskaber. Komitéen består af 7-9 medlemmer, som udpeges af økonomi- og erhvervsministeren for en periode på to år.

Komitéens primære opgaver er bl.a. at følge udviklingen i god selskabsledelse på nationalt og internationalt plan, herunder forholde sig til relevante henstillinger fra EU samt indgå i Corporate Governance netværk i international sammenhæng. Endvidere skal komitéen høres i forbindelse med relevante lovforslag.

Med passende mellemrum tilpasser komitéen de danske anbefalinger for god selskabsledelse med henblik på opretholdelse af anbefalingernes hensigtsmæssighed og overensstemmelse med selskabslovgivningen i Danmark og EU. Anbefalingerne blev senest revideret i april 2010 og implementeredes i den forbindelse i børsens Regler for udstedere af aktier. Reglerne for udstedere af aktier er tilgængelige via www.nasdaqomx.com.

Selvom komitéens anbefalinger for god selskabsledelse retter sig mod selskaber, som er optaget til handel på fondsbørsen, kan anbefalingerne være til inspiration for ikke offentligt handlede selskaber. Anbefalingerne er tilgængelige via www.corporategovernance.dk.

INSPIRATION TIL FORRETNINGSORDENER FOR LEDELSESUDVALG

I komitéens anbefalinger for god selskabsledelse anbefales det, at det øverste ledelsesorgan etablerer ledelsesudvalg, herunder f.eks. revisionsudvalg, nomineringsudvalg, vederlagsudvalg og risikoudvalg.

Formålet med disse ledelsesudvalg er bl.a., at de inden for hver deres område kan indhente information og forberede materiale til brug for det øverste ledelsesorgans behandling af relevante problemstillinger. Herved kan udvalgene medvirke til at øge effektiviteten og højne kvaliteten af arbejdet i det øverste ledelsesorgan. Etablering af ledelsesudvalg ændrer ikke ved ansvarsfordelingen, idet det fulde ansvar for alle beslutninger påhviler det øverste ledelsesorgan, uanset om beslutningen er forberedt af et ledelsesudvalg.

Såfremt et selskab nedsætter et eller flere ledelsesudvalg, bør der udarbejdes en forretningsorden eller et kommissorium for hvert udvalg. Komitéen har til inspiration for selskaber udarbejdet emner til kommissorier for forskellige ledelsesudvalg. Disse emner opsummeres kort nedenfor:

1. Revisionsudvalg
Revisionsudvalgets opgaver består overordnet i at overvåge regnskabsaflæggelsesprocessen, at overvåge om virksomhedens interne kontrolsystem, eventuel intern revision og risikostyringssystemer fungerer effektivt, at overvåge den lovpligtige revision af årsregnskabet og i den forbindelse kontrollere revisors uafhængighed samt at indstille valg af revisor til det øverste ledelsesorgan.

2. Nomineringsudvalg
Nomineringsudvalgets opgaver består bl.a. i at beskrive de kvalifikationer, der kræves i ledelsesorganerne og til en given post, samt indstille kandidater til ledelsesorganerne til det øverste ledelsesorgan. Endvidere skal nomineringsudvalget årligt beskrive ledelsesorganernes struktur, sammensætning mv. samt rapportere til det øverste ledelsesorgan herom og anbefale eventuelle ændringer.

3. Vederlagsudvalg
Vederlagsudvalgets opgaver består bl.a. i at indstille selskabets vederlagspolitik og fremkomme med forslag til det øverste ledelsesorgan om ethvert vederlag til medlemmer af selskabets ledelsesorganer. Herudover skal vederlagsudvalget sikre, at vederlagene og andre fordele er i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik, ligesom udvalget skal overvåge, at oplysningerne i årsrapporten om vederlag til ledelsesorganerne er korrekte, retvisende og fyldestgørende.

4. Risikoudvalg
Risikoudvalgets opgaver består bl.a. i at overvåge selskabets risikostyring, herunder at identificere og håndtere risici og overvåge, at direktionen løbende rapporterer til det øverste ledelsesorgan om udviklingen indenfor risikoområder samt overholdelsen af vedtagne politikker. Endvidere skal risikoudvalget løbende samarbejde med revisionsudvalget bl.a. i relation til risici i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Du kan læse emnerne i deres helhed via www.corporategovernance.dk.

Kilde: Komitéen for god Selskabsledelse, www.corporategovernance.dk