Kan en grundejer få erstatning, når der etableres et dige foran hans ejendom - sommerhus i første række? Nej. Det er det korte svar. Og hvis der gives erstatning, så er den meget, meget symbolsk. Læs om en ny afgørelse fra Sjællands Odde.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 4/11 - 2014

Diget blev etableret for at modvirke oversvømmelser. De fornødne arealer til diget blev erhvervet ved servitutpålæg på ejendomme i 1. række mod havet. De berørte arealer var alle omfattet af strandbeskyttelseslinjen. Af vilkårene for diget fremgik, at færdsel på langs af diget var forbudt, således at diget kun måtte passeres via særskilt indrettede tværgående passager. Dog var der ret for de direkte tilstødende ejendomme til at passere diget uden for de særlige passager. En række grundejere krævede erstatning for servitutpålæg og ulemper fra diget, hvilket kommunen afviste, hvorefter sagen blev indbragt for taksationskommissionen. Grundejerne gjorde gældende, at de reelt ikke havde fordel af diget, og erstatning for ulemper på grund af forringet adgang til stranden, mistet udsigt samt indbliksgener fra personer på diget. Kommunen afviste erstatning med henvisning til, at de berørte arealer i forvejen var omfattet af strandbeskyttelseslinjen, og at grundejerne opnåede fordele, der mere end opvejede servitutpålægget. I forhold til ulemper anførte kommunen, at forringet adgang til stranden ikke var retsbeskyttet, og at ulemper i form af forringet udsigt og indbliksgener ikke oversteg tålegrænsen og i øvrigt skulle sammenholdes med fordelene ved etablering af diget. Taksationskommissionen udtalte generelt, at forringelse af adgang til stranden ikke kunne begrunde erstatning, og at fordelene ved digets etablering opvejede servitutpålæg og ulemper. Dog fandt taksationskommissionen, at de særskilte digers passager påførte 3 ejendomme indbliksgener, der oversteg den naboretlige tålegrænse, og uanset fordelene ved diget blev der i forhold til de hver af tre nævnte ejendomme tilkendt 15.000 kr.

Kommentar: Afgørelsen viser, at visse "rettigheder" kan forsvinde hen over natten. En erstatning på 15.000 kr. vil nok ikke føles som en reel erstatning for de gener, der opstår. Og de grundejere, der ikke fik en krone, vil nok være forbavsede.

TK 2014.TK 14/2013. MAD 2014.216