Istandsættelse af private fællesveje - administrationstillæg

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 19/2 - 2016

Den 1. juli 2015 trådte ændringer af privatvejsloven i kraft. En af disse ændringer handler om kommunernes muligheder for at opkræve administrationstillæg hos grundejerne, når kommunen udfører en istandsættelse af en privat fællesvej som et samlet arbejde.

Efter den tidligere lovs § 53, stk. 1, kunne kommunalbestyrelsen pålægge grundejerne et administrationstillæg på maksimalt 9 % af de udgifter, som vejistandsættelsen har kostet. Der kunne ikke medregnes renter i dette beløb. Udgifter til sagkyndig bistand kunne ligeledes medtages efter regning, jf. § 53, stk. 2.

Med den nye lov er § 53 ophævet. I stedet er der indsat en ny § 49, hvor det i stk. 1 er bestemt, at kommunen fordeler udgifter til et samlet arbejde mellem ejerne af de tilgrænsende ejendomme, medmindre andet er bestemt i servitut, vedtægter eller lignende mellem grundejerne.

For så vidt angår administrationsgebyret er der nu indsat en ganske kort bestemmelse, der fastslår, at i sagens udgifter indgår både dokumenterede vedligeholdelsesudgifter og dokumenterede administrative udgifter for kommunen. Der er imidlertid ikke længere en maksimumgrænse.

Kommunerne kan derfor i princippet fremover kræve samtlige deres administrative udgifter dækket, - dig forudsætter det, at kommunerne kan dokumentere udgifterne. Det følger dog af forarbejderne, at princippet om, at kommunerne ikke kan kræve udgifter forbundet med udstedelse af påbud til grundejerne dækket opretholdes.
Dokumentationskravet er imidlertid ikke nyt, og gjaldt således også under den tidligere § 53, om end det ikke direkte fremgik af ordlyden, jf. herved ars Ramhøj i bogen ”Private Fællesveje” fra 2014, side 191, der henviser til forarbejderne til § 53

I de administrationstillægget indgår løn, forudsat at arbejdstimerne er registreret og kan henføres til det konkrete vejprojekt, kørsel, materialer osv.

Lov nr. 1520 af 27. december 2014 om offentlige veje m.v.