I sagen Rohde Nielsen A/S mod Naturstyrelsen og Natur- og Miljøklagenævnet har Højesteret netop bestemt, at der ikke er grundlag for at fravige udgangspunktet om at den tabende part skal betale sagsomkostninger til modparten og ophæve sagsomkostningerne

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 26/9 - 2012

Rhode Nielsen A/S tabte for landsretten en sag og ankede den derefter til Højesteret.

Anken blev imidlertid hævet bortset fra en påstand om ophævelse af sagsomkostningerne for såvel landsretten som Højesteret.

Højesteret udtalte, at der ikke forelå omstændigheder, som gav anledning til at fravige udgangspunktet om, at den tabende part skal betale sagsomkostninger til modparten. Der var derfor ikke grundlag for at ophæve sagsomkostningerne hverken for landsretten eller Højesteret.

Sagsomkostningerne for Højesteret blev fastsat skønsmæssigt under hensyn til bl.a. værdien af den hævede ankesag og til, at spørgsmålet om sagsomkostninger havde nødvendiggjort en relativ omfattende sagsbehandling for de indstævnte.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom. For så vidt angår udmålingen af sagsomkostninger for Højesteret bemærkede Højesteret, at Rhode Nielsen ankede sagen, hvis værdi var 275 mio. kr., med gentagelse af påstandene for landsretten, men hævede anken efter, at der var afgivet svarskrift. Selskabets skriftlige indlæg vedrørende omkostningsspørgsmålet havde endvidere nødvendiggjort en relativt omfattende sagsbehandling for de indstævnte. Højesteret fastsætter på denne baggrund skønsmæssigt sagsomkostningerne for Højesteret til 250.000 kr (hvortil kommer omkostnigneren for landsretten).