Historiske nummerplader til brandbil

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 10/2 - 2016

Historiske nummerplader er nummerplader fra før den 1. april 1976. En borger bestilte hos Skat historiske nummerplader til en brandbil årgang 1939. I 1939 blev der anvendt samme nummerplader til såvel personbiler som til lastbiler (brandbiler). Skat afviste bestillingen, da bestillingen ikke angik historiske nummerplader til en personbil eller motorcykel.

Under klagesagen for Landsskatteretten kom Skat med en lang redegørelse for at borgeren ikke kunne få den ønskede nummerplade. Skat startede med at henvise til, at skatteministeren i april 2014 havde svaret Folketingets skatteudvalg, at begrænsningen til personbiler og motorcykler var begrundet i administrative og omkostningsmæssige konsekvenser, idet der i perioden 1958 – 1976 havde været forskellige typer af nummerplader. Skat mente dernæst, at reglerne gav Skat ret til at bestemme hvilke typer køretøjer, som kunne få historiske nummerplader. Og Skat havde bestemt, at det kunne alene personbiler og motorcykler. Skat påpegede videre at driftsøkonomiske og administrative hensyn tilsagde, at historiske nummerplader var forbeholdt personbiler og motorcykler. Skat var af den opfattelse, at såfremt der blev givet tilladelse til historiske nummerplader til lastbiler, ville Skat skulle acceptere at udlevere historiske nummerplader til alle slags køretøjer. Skat kunne oplyse, at der udleveres ca. 1.000 historiske nummerplader pr. år, og at en udvidelse til at omfatte alle køretøjer skønnedes at ville beløbe sig til engangsudgifter på 1 mio. kr. og løbende udgifter på 100 – 300.000 kr.

Borgeren stillede sig undrende over for Skats argumentation, da det, hvilket Skat kunne bekræfte, i 1939 var samme type nummerplade som blev udleveret til biler og lastbiler.

Landsskatteretten anerkendte, at Skat kunne fastsætte interne regler om, at bestemte typer motorkøretøjer som udgangspunkt ikke kan få historiske nummerplader, hvis udstedelse heraf vil medføre væsentlige ulemper eller påføre Skat økonomiske eller administrative byrder. Landsskatteretten mente dog også, at Skat var forpligtet til at foretage et individuelt skøn i hvert enkelt tilfælde. Da Skat ikke havde foretaget et individuelt skøn fordi der søgtes om historisk nummerplade til en brandbil, hjemviste Landsskatteretten sagen til Skat til fornyet afgørelse.

Den refererede sag viser Skat fra sin værste side. En stor kolos med sit selvskabte regeltyrani, som efterleves uden tanke for resultatet. I Landsskatteretten stoppede man op og så på essensen i sagen. Da der ikke var ekstra byrder forbundet med at imødekomme ønsket om en historisk nummerplade til brandbilen, må man formode at Skat har udleveret den ønskede nummerplade.

Sagen viser skismaet, når der er overladt forvaltningen et skøn. På den ene side skal skønnes udøves på en måde, så lighedsgrundsætningen opfyldes. Omvendt skal skønnet også være individuelt og tage udgangspunkt i den enkelte sag. I den refererede sag var der opstillet interne regler, som gav personbiler og motorcykler historiske nummerplader, men som også automatisk afskar alle andre køretøjer fra historiske nummerplader.

Lighedsgrundsætningen var for så vidt opfyldt. Alle med en personbil eller en motorcykel fik en historisk nummerplade. Men der blev omvendt ikke taget stilling til, om også andre køretøjer uden ulempe kunne få en historisk nummerplade. Skønnet over om der skulle udleveres en historisk nummerplade var altså ved den interne regel blevet fjernet, idet det var køretøjstypen, der var afgørende for om en historisk nummerplade kunne udleveres. Hertil udtaler Landsskatteretten, at det er i orden at opstille interne regler for skønnet i den form, at udlevering af historisk nummerplade kan undlades, når det medfører væsentlig ulempe eller økonomiske eller administrative byrder for Skat. Men Skat er i hver enkelt sag forpligtet til at vurdere ulemper og byrder.