Højesteret: OK at smutte fra hjemmet med fodlænke.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 1/2 - 2013

Undvigelse fra bopælen under afsoning af en fængselsstraf med elektronisk fodlænke er ikke strafbart efter straffelovens § 124, stk. 5, jf. stk. 1. Ttiltate, der afsonede en fængselsstraf på sin bopæl med en elektronisk fodlænke, forlod boligen uden tilladelse fra kriminalforsorgen.

Højesteret udtalte bl.a., at der hverken efter ordlyden af straffelovens § 124, stk. 5, 1. pkt., eller forarbejderne til bestemmelsen var holdepunkter for en forståelse af udtrykket ”personer, der … i forbindelse med straffuldbyrdelse uden for kriminalforsorgen … er frihedsberøvet i institution m.v.” som omfattende den, der uden tilladelse forlader sin bolig under afsoning af en fængselsstraf med elektronisk fodlænke.

Højesteret fastslog herefter, at der ikke var hjemmel i straffelovens § 124, stk. 5, jf. stk. 1, eller dennes analogi til at straffe T, hvorfor T blev frifundet.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Undvigelse fra bopælen med elektronisk fodlænke er ikke strafbart
25-01-2013 Sag 318/2012 Dom afsagt den 25. januar 2013.