GODE RÅD INDEN KØB AF FAST EJENDOM I TYRKIET

Print

Oprettet d. 7/10 - 2013

Lige nu er der er mange ejendomsmæglere og potentielle købere, der anser Tyrkiet for det land, som pris- og investeringsmæssig er mest interessant. Man kan sige, at Tyrkiet er ”kommet på mode” – som Spanien var det i slutningen af 80’erne og begyndelsen af 90’erne. Dengang som nu er der grund til at mane til forsigtighed, før man kaster sig ud i en ejendomshandel. Det er mange ting som kan gå galt, hvis man ikke er grundigt forberedt, fordi en handel i Tyrkiet gennemføres anderledes, end vi kender det fra Danmark.

Nogle ejendomsmæglere reklamerer med, at de også kan repræsentere køberen under hele ejendomshandlen. Vi anbefaler, at man som køber sørger for at have sin egen juridiske rådgiver ved sin side, som taler sproget, som kender de juridiske forhold i landet, og som ved, hvordan en ejendomshandel gennemføres korrekt Tyrkiet, så man kan være sikker på, at man får den bedst mulige stilling som køber. Man skal ikke glemme, at i princippet er ejendomsmægler = sælgers mand.

En ejendomshandel gennemføres væsentlig anderledes i Tyrkiet end i Danmark. Også i forhold til de sydeuropæiske lande kan man roligt sige, at en ejendomshandel i Tyrkiet har sine helt særlige elementer:

- I Tyrkiet er det f.eks. tinglysningskontoret, som har eneret på at oprette skødet.

- Købesummen kan ikke deponeres, men skal betales direkte til sælgeren.

Sædvanligvis underskriver man en købsaftale hos den lokale notar. En notar er en jurist, hvis opgave det er at oprette skødet korrekt. Det er ikke hans opgave at rådgive parterne. Derfor er det vigtigt at have sin egen advokat med på sagen, så man er sikker på at blive rådgivet bedst muligt.

I købsaftalen angives prisen på ejendommen, betalingsbetingelser, afgifter osv. Køberen betaler cirka 0,75% af den angivne købesum til dækning af stempelafgift og samt notaromkostninger. Ved underskrivelse af købsaftalen ser man ofte, at køber foretager en a conto betaling til sælger med krav om, at ejendommen trækkes tilbage fra markedet. Dette er vigtigt, da ejendommen kan være sat til salg hos flere ejendomsmæglere.

Inden underskrivelse af købsaftalen kan man forhandle ændringer af vilkårene. Når den først er underskrevet, er man bundet og kan ikke få ændret noget. Hvis køber ikke har sørget for, at hans egen rådgiver har gennemset købsaftalen og evt. forhandlet ændrede vilkår, inden han underskriver den, bør han som minimum kræve en oversættelse af købsaftalen til engelsk, så han i hvert fald ved, hvad der står. Når købsaftalen er underskrevet, skal der på tinglysningskontoret ansøges om en særlig tilladelse til købet hos militæret. Dette er nødvendigt, når udlændinge køber fast ejendom i Tyrkiet.

Når denne tilladelsen er opnået, kan skødet udfærdiges. Parterne mødes på tinglysningskontoret for at underskrive det endelige skøde (Tapu). Samtidig med underskrivelsen betales den resterende del af købesummen. Parterne kan – i stedet for at møde selv - lade sig repræsentere ved egne rådgivere. Vi kan gennemføre hele handelen fra Danmark, så køber ikke behøver at opholde sig i Tyrkiet alene med henblik på at underskrive skøde og betale købesummen.

Da købesummen ikke kan deponeres, men skal betales til sælger, samtidig med at skødet underskrives, altså på et tidspunkt, hvor skødet endnu ikke er tinglyst, er det klart, at det er meget vigtigt, at man på forhånd har undersøgt ejendommens ejerforhold i tingbogen, så der er fuld klarhed over,

- om sælger rent faktisk er tinglyst ejer af ejendommen,
- om hvorvidt der er optaget lån med sikkerhed i ejendommen, og
- hvorvidt der er servitutter på ejendommen.

Hvis man f.eks. betaler købesummen til en sælger, som ikke er tinglyst ejer, kan man ikke få tinglyst sit eget skøde, hvilket vil sige, at man ikke bliver ejer af ejendommen. Købesummen er altså faktisk tabt. Hvis der er pant i ejendommen, og denne ikke bliver indfriet af sælger, når han har modtaget købesummen, overtager man panthæftelsen og får derved et tab. Hvis der er en servitut på ejendommen, som man ikke kendte til, får man ikke det ”produkt”, man har betalt for.

Når en ejer af fast ejendom i Tyrkiet dør, skal arvesagen (skiftet) vedrørende ejendommen finde sted i Tyrkiet. Vi anbefaler derfor, at man opretter et testamente, hvor arveforholdene vedrørende ejendommen bestemmes, så arvingernes problemer med gennemførelse af arvesagen kan blive så små som muligt.

- Så hvis man påtænker at købe en ejendom i Tyrkiet: kontakt en advokat med speciale i tyrkiske forhold så hurtigt som muligt i forløbet, gerne inden man begynder på at se efter en ejendom, og undgå at skrive under på noget dokument, før man får ”grønt lys” fra denne!

Husk også at se:

Særligt om arveregler