Forslag om regler om konkurskarantæne

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 2/5 - 2011

Efter anmodning fra Justitsministeriet har Konkursrådet afgivet betænkning om indførelse af regler om såkaldt konkurskarantæne. Betænkningen er p.t. i høring hos interesseparterne.

HVAD ER KONKURSKARANTÆNE ?

Konkurskarantæne dækker over, at en person, der er gået konkurs med en virksomhed eller involveret i en selskabslikvidation, kan blive pålagt forbud mod at stifte eller drive visse former for erhvervsvirksomhed. Konkurskarantæne er et supplement til straffelovens regler om rettighedsfrakendelse.

HVORFOR REGLER OM KONKURSKARANTÆNE ?

Baggrunden for at indføre regler om konkurskarantæne er at søge at begrænse omfanget af konkursrytteri og konkursmisbrug og dermed beskytte forbrugerne og fremme loyal konkurrence mellem erhvervsdrivende.

HVEM KAN PÅLÆGGES KONKURSKARANTÆNE ?

Konkurskarantæne kan pålægges fysiske personer, der inden for det seneste år forud for konkursen har været medlem af ledelsen i et selskab, der er gået konkurs, eller ledelse en i personligt regi drevet virksomhed, hvis ejer er gået konkurs. Som udgangspunkt vil konkurskarantænen blive pålagt i en periode på tre år.

HVORNÅR KAN KONKURSKARANTÆNE PÅLÆGGES ?

Det vil være kurator, der efter undersøgelse af forholdene i konkursboet, fremsætter begæring til skifteretten om pålæg af konkurskarantæne. Kurator skal fremsætte begæring, hvis kurator konstaterer, at ledelsen har udført groft uforsvarlig forretningsførelse.

Groft uforsvarlig forretningsførelse kan f.eks. foreligge, hvor konkursen fører til betydelige tab for kreditorerne, eller hvor ledelsen antages at have taget uacceptable risici. Vurderingen foretages i forhold til virksomhedens økonomiske forhold i bred forstand. Forretningsmæssig udygtighed – f.eks. fejlkalkulering – sidestilles ikke med groft uforsvarlig forretningsførelse. Ved vurderingen tages der hensyn til iværksætteres eventuelle manglende dømmekraft, idet reglerne ikke har til hensigt at begrænse iværksætterlysten.

Hvis skifteretten vurderer, at der foreligger groft uforsvarlig forretningsførelse i forbindelse med driften af den virksomhed, der er gået konkurs, kan ledelsen pålægges konkurskarantæne.

REGISTRERING

I Erhvervs- & Selskabsstyrelsen etableres et register, hvor konkurskarantænen registreres, således at den konkurskarantæneramte ikke kan registreres som ledelse i et selskab eller momsregistreres eller registreres som arbejdsgiver hos SKAT. Den konkurskarantæneramte vil yderligere blive slettet fra eksisterende registreringer i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen, der er i strid med konkurskarantænen. Registret vil ikke være offentligt tilgængeligt.

OVERTRÆDELSE AF PÅLÆG OM KONKURSKARANTÆNE

Overtrædelse af pålæg om konkurskarantæne straffes med bøde og fængsel indtil seks måneder. Herudover kan overtrædelse medføre forlængelse af perioden med konkurskarantæne. Yderligere medfører overtrædelse af konkurskarantæne personlig hæftelse for den del af gælden, som ikke dækkes af konkursmassen.