EU Ret – Fuldbyrdelse af en udenlandsk udeblivelsesdom

Print

Skrevet af d. 23/5 - 2010

Denne sag illustrerer, hvordan en udeblivelsesdom, afsagt af en domstol i et EU land, kan fuldbyrdes i Danmark i henhold til Bruxelles I-forordningen. Denne forordning trådte i kraft i Danmark den 1. juli 2007.

Den 5. november 2009 afsagde Fogedretten i Roskilde en kendelse, som betød, at en udeblivelsesdom fra Landericht Kiel, Tyskland, var eksigibel i Danmark og derfor kunne fuldbyrdes overfor sagsøgte, John Mast A/S.

Fogedretten baserede sin kendelse på, at sagen var anlagt i Tyskland efter forordningens ikrafttræden, og at forordningens artikel 53.1 måtte anses for opfyldt.

John Mast A/S ankede kendelsen til Østre Landsret og gjorde gældende, at anerkendelse af den tyske dom skulle nægtes, da det indledende processkrift i sagen ikke var blevet forkyndt for kærende i så god tid og på en sådan måde, at han havde været i stand til at varetage sine interesser under sagen.

Ved kendelse af 23. december 2009 stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse.

Østre Landsret lagde følgende til grund for sin kendelse:

Sagsøgers indledende processkrift blev forkyndt for kærende ved selskabets direktør, John Mast Kristensen, den 19. januar 2009. Det fremgår af forkyndelsesattesten, at adressaten skriftlig var blevet underrettet om, at han kunne nægte at modtage dokumentet, hvis det ikke var affattet på eller ledsaget af en oversættelse til et sprog, som han forstår, eller til det officielle sprog på forkyndelsesstedet. Det fremgår endvidere af attesten, at John Mast Kristensen ikke nægtede at modtage dokumentet.

Landsretten fandt på den baggrund ikke grundlag for at nægte anerkendelse af dommen i medfør af artikel 34.2 af Bruxelles I Forordning.

(Østre Landsrets kendelse af 23. december 2009 i sag B-3428-09, Ufr 2010, side 957).

Kommentar:

Østre Landsrets dom illustrerer, at en udeblivelsesdom, afsagt i et andet EU land, kan fuldbyrdes i Danmark, når det indledende processkrift (stævning) er blevet forkyndt overfor sagsøgte i overensstemmelse med Bruxelles I Forordning.

Forum Advokater anbefaler, at man ved modtagelse af et processkrift fra udlandet med det samme kontrollerer, at processkriftet er oversat til dansk. Hvis oversættelsen mangler, anbefaler vi, at man afviser modtagelsen af processkriftet og returnerer det til den danske domstol, som har forsøgt forkyndelse heraf.

Man skal være opmærksom på ved modtagelse af et processkrift fra udlandet, at hvis man modtager det uden at gøre indsigelser, og hvis man ikke kontakter en advokat i det pågældende land, som kan udarbejde et svarskrift, risikerer man at blive dømt, eftersom dommen kan fuldbyrdes i Danmark uden problemer.