Erstatningsansvar ved pulsøvelse i matematiktimen

Print

Skrevet af Jesper Rye Jensen d. 12/12 - 2012

Vestre Landsret har haft lejlighed til at tage stilling til om en kommune var erstatningsansvarlig for en piges varige skader, som hun havde pådraget sig i forbindelse med en pulsøvelse, der blev udført i en matematiktime på en af kommunens folkeskoler.

Øvelsen bestod i at eleverne skulle træde op og ned på en stol og efterfølgende registrere ændringen i deres puls. Øvelsen blev udført i klasselokalet under opsyn af til dels matematiklæreren og derudover 4 lærerpraktikanter.

Under øvelsen trådte en elev for yderligt på stolen, hvilket medførte at stolen vippede, og eleven faldt og slog sit håndled på en bordkant, hvilket medførte varige skader.

Elevens forældre rettede krav mod kommunen om betaling af erstatning og godtgørelse for den varige skade. Man gjorde under retssagen gældende, at det var ansvarspådragende at afholde øvelsen, idet øvelsen var farlig, blev udført uden tilstrækkeligt opsyn, øvelsen skulle have været opført i gymnastiksalen samt idet lærerpraktikanterne havde presset eleven til at gøre øvelsen hurtigere end det var forsvarligt.

By- og landsret var enige om, at der ikke var tale om en farlig øvelse. Der blev i den forbindelse blandt andet lagt vægt på, at der ikke var tale om en konkurrencepræget øvelse, hvor eleverne konkurrerede indbyrdes, men alene en øvelse, der havde til formål at hæve elevernes puls.

Det var endvidere retternes opfattelse, at lærerne havde givet tilstrækkelig instruktion i udførelsen af øvelsen, henset til børnenes alder, samt at der var tiltrækkeligt opsyn med eleverne under udførelsen af øvelsen. Det forhold, at øvelsen blev udført i et klasselokale og ikke i en gymnastiksal medførte ikke, at det var ansvarspådragende at afholde øvelsen, idet retten lagde til grund, at der var tilstrækkeligt plads i klasselokalet til at udføre øvelsen.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt eleven blev presset til at yde mere og derved øge risikoen for den skete skade, kom byretten frem til, at det forhold at en lærerpraktikant hav-de stået ved siden af eleven og opfordret hende til at foretage øvelsen hurtigere medførte, at udførelsen blev ansvarspådragende, og at kommunen som følge heraf blev erstatningsansvarlig.

Under landsretssagen forklarede lærerpraktikanten, at han under øvelsens udførsel havde bevæget sig rundt i klassen og generelt havde givet eleverne et mentalt skub til at udføre øvelsen hurtigere, således at deres puls faktisk blev øget. Han forklarede, at der ikke blev lagt ekstraordinært pres på den tilskadekomne elev.

På baggrund af lærerpraktikantens forklaringer lagde Vestre Landsret til grund, at lærerpraktikanterne ikke ved deres tilskyndelse havde lagt et sådant pres på eleverne, herunder den tilskadekomne elev, at der var handlet ansvarspådragende, og på denne baggrund frifandt Vestre Landsret kommunen for erstatningsansvar.

(Vestre Landsrets dom af 14. maj 2012)