Erstatning for jordforurening på trods af usikkerhed om forureningstidspunkt og forureningsårsag

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 8/9 - 2010

Vestre Landsret har i en tilkendegivelse givet køberen af en landbrugsejendom fuldt ud medhold i et erstatningskrav på grund af forurening, rejst mod sælger.

I 2006 solgte ejeren af en landbrugsejendom i Tarm ejendom og løsøre for en samlet pris på 8,5 mill. kr. til køberen.

Sælgeren havde i 1985 installeret et vandindvindingsanlæg, herunder en tank til opbevaring af dieselolie.

Anlægget blev benyttet af sælgeren frem til 1996, hvilket år jorden blev bortforpagtet. Forpagteren fornyede vandindvindingsanlægget i år 2000, og den gamle olietank blev i den forbindelse fjernet. Forpagtningsaftalen ophørte umiddelbart inden overtagelsen i december 2006.

I forbindelse med køberens renovering af vandindvindingsanlægget i maj 2007 konstaterede køberen en olieforurening, som blev anmeldt til kommunen.

Der bliver af kommunen foretaget undersøgelser af forureningen, men idet der var usikkerhed om, hvem der var forureneren, og hvornår forureningen rent faktisk havde fundet sted, undlod kommunen at meddele undersøgelses- og genopretningspåbud.

Herefter anlagde køberen sag mod sælgeren, idet sælgeren havde afvist køberens reklamation på grund af forureningen.

Heller ikke det under sagen afholdte syn og skøn kunne fastslå, hvornår og hvordan forureningen var opstået.

Under sagen havde køber nedlagt påstand om betaling af et beløb, svarende til udgifterne til oprensning. Køberen gjorde gældende, at der var tale om en retlig relevant mangel, som måtte antages at være tilstede på overtagelsestidspunktet. Køberen gjorde gældende, at sælgeren ikke havde løftet bevisbyrden for, at der forelå en mangel på overtagelsestidspunktet, og at der var tale om en så beskeden forureningsudbredelse, at den sammenholdt med ejendommens størrelse ikke kunne udgøre en retlig relevant mangel. Retten i Herning gav sælger medhold og frifandt denne.

Sagen blev anket til landsretten, der i en tilkendegivelse nåede frem til, at forureningen måtte anses at være tilstede på overtagelsestidspunktet og gav herefter køberen fuldt medhold.

(Vestre Landsrets tilkendegivelse, afsagt den 3. februar 2010 i sag 12. afd. nr. V.L. B-1650-09 – MAD2010.181V)