Er en knæskade opstået under løbetur omfattet af ulykkesforsikringen?

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 23/11 - 2016

Der findes en definition på et ulykkestilfælde i din police for ulykkesforsikringen. Et ulykkestilfælde er her defineret som ”en pludselig hændelse, der forårsager personskade”.

Og hvad betyder det så lige helt konkret for en løber, der bliver skadet under en løbetur? Det har Østre Landsret nu taget stilling til i en principiel dom.

Landsretten har bevismæssigt lagt til grund, at en kvinde under en løbetur pludselig oplevede kraftige smerter i højre knæ, hvorefter hun ikke kunne støtte på højre ben. Landsretten nåede frem til, at der i forbindelse med løbeturen var opstået en skade i form af læsion af den mediale menisk. Men hvad betyder det så? Det var de tre dommere ikke enige om.

To dommere ville ikke betragte skaden for et ”ulykkestilfælde”. Begrundelsen lød sådan:
”Forsikringsbetingelsernes definition af et ulykkestilfælde må efter en naturlig sproglig forståelse anses for at indeholde et krav om, at den pludselige hændelse, der har forårsaget en personskade, er forskellig fra selve personskaden. Det samlede forløb skal endvidere have karakter af et ulykkestilfælde.

På baggrund af det begivenhedsforløb, som landsretten lægger til grund, finder vi, at løberen ikke har bevist, at der er tale om et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand, idet selve løbeturen ikke kan anses for ”en pludselig hændelse””.
De to dommere gav derfor forsikringsselskabet ret i, at der ikke var forsikringsdækning til løberen.

En dommer mente, at skaden er et ulykkestilfælde. Det blev begrundet på denne måde:
”Ankenævnet for Forsikring har gennem de seneste år i en række afgørelser bestemt, at selskaberne skulle anerkende personskader opstået i forbindelse med sportsudøvelse eller lignende aktivitet som dækningsberettigende ulykkestilfælde, såfremt den hændelse, der gav anledning til skaden, efter nævnets opfattelse var egnet til at forårsage den pågældende personskade. Flere af disse afgørelser har vedrørt personskader opstået i forbindelse med bevægelser i tilknytning til løb under forskellige former for sportsudøvelse.

Definitionen af et ulykkestilfælde giver anledning til afgrænsningsproblemer, og begrebet ”pludselig hændelse” omfatter efter ankenævnets praksis en række situationer, der ikke afgørende adskiller sig fra den foreliggende.
Der kan efter en almindelig sproglig forståelse af ulykkesdefinitionen ikke stilles krav om, at der opstår noget usædvanligt, uventet eller tilfældigt. Efter løberens forklaring skete skaden under løbeturen i det øjeblik, hendes højre fod ramte underlaget. Henset hertil finder jeg efter en samlet vurdering, at løberen har været udsat for en pludselig hændelse, der har forårsaget personskade, og stemmer for at tage løberens påstand til følge.”

Forud for retssagen havde sagen været behandlet af Ankenævnet for Forsikring. Et flertal i ankenævnet fandt, at der var tale om et ulykkestilfælde i forsikringsbetingelsernes forstand, mens et mindretal i ankenævnet fandt, at der ikke var tale om et dækningsberettiget ulykkestilfælde.

Østre Landsret 2. afdeling under sagsnummer B-1182-15 og B-1249-15.