Endelige anbefalinger om god selskabsledelse

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 12/4 - 2010

Komitéen for god Selskabsledelse fremlagde den 8. april 2010 de reviderede anbefalinger for god selskabsledelse.

Udkastet til de reviderede anbefalinger blev sendt i høring i december 2009, og komitéen har modtaget mange kommentarer til høringsudkastet.

De endelige anbefalinger indeholder bl.a. følgende:

En anbefaling for selskaberne til at fremme en løbende og åben dialog med aktionærerne. Dette indebærer dog ikke samtidig, at selskaberne også skal understøtte kommunikationen mellem aktionærerne.

En anbefaling for selskaberne til at sikre, at det øverste ledelsesorgan består af kvalificerede personer, og at der sker fornyelse blandt ledelsesmedlemmerne, så det øverste ledelsesorgan kan forholde sig kritisk også til tidligere trufne beslutninger.

De eksisterende anbefalinger om ledelsesudvalg (revisionsudvalg, nomineringsudvalg og vederlagsudvalg) er fastholdt – selskaberne skal dog selv vurdere og tage stilling til behovet for yderligere ledelsesudvalg. Komitéen nævner som eksempel risikoudvalg.

Komitéen har under arbejdet med revisionen af anbefalingerne for god selskabsledelse været i dialog med Nasdaq OMX Copenhagen A/S, og komitéen vurderer i den forbindelse, at anbefalingerne kan gøres til en del af oplysningsforpligtelserne på Nasdaq OMX Copenhagen A/S.

Komitéen vil fortsat arbejde med anbefalingerne om god selskabsledelse, og det er komitéens hensigt, at hovedindholdet af komitéens arbejde det kommende år vil bestå i at indsamle synspunkter og erfaringer fra selskaberne, at indsamle erfaringer med Large Cap-selskabernes arbejde med anbefalingerne i samarbejde med Nasdaq OMX Copenhagen A/S og at følge udviklingen i corporate governance såvel nationalt som internationalt.

Samtidig ønsker komitéen at give selskaberne tid til at arbejde med anbefalingerne, og komitéen vil medvirke til en fortsat debat om god selskabsledelse i Danmark.

Den 13. april 2010 afholder komitéen en konference, hvor komitéen vil redegøre nærmere for overvejelserne i forbindelse med revision af anbefalingerne, ligesom komitéen vil kommentere på udvalgte synspunkter fremført i høringsprocessen. Der vil endvidere komme indlæg om blandt andet de internationale trends på området.

Anbefalingerne findes på hjemmesiden www.corporategovernance.dk.