Der er pr. 1. januar 2011 etableret et samlet klagenævn for de beskikkede byggesagkyndige.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 21/1 - 2011

Nævnet skal behandle både forbrugerklager over tilstandsrapporter og disciplinærsager mod de beskikkede byggesagkyndige. Det tidligere Ankenævn for Huseftersyn er således pr. 1. januar 2011 blevet afløst af det nye Disciplinær- og klagenævnet for beskikkede byggesagkyndige.

Disciplinær- og klagenævnet er oprettet for at give forbrugere, der ønsker at klage over en tilstandsrapport, mulighed for at få prøvet deres sag hurtigere, billigere og nemmere, end det tidligere har været tilfældet ved domstolene. Nævnet er en uafhængig, administrativ instans, som består af en landsdommer som nævnsformand og derudover af 6 medlemmer, der er repræsentanter for forbrugerne, repræsentanter for branchen for beskikkede bygningssagkyndige og uafhængige eksperter. Nævnets sekretariat, der varetager teknisk revision og den forberedende sagsbehandling af disciplinær- og klagesager, er placeret i Erhvervs- og Byggestyrelsen.
I klagesager kan nævnet pålægge en beskikket bygningssagkyndig at betale erstatning for tab, der er lidt af klager, på grund af mangler og fejl i en tilstandsrapport.
Nævnet kan desuden gennemføre disciplinærsager mod beskikkede bygningssagkyndige og kan i den forbindelse tildele påtaler og advarsler, pålægge bøder eller frakende retten til at udøve hvervet som beskikket bygningssagkyndig.
Nævnets afgørelser kan indbringes for domstolene, men de kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Se mere på http://www.husklage.dk/Start/0/2