Den nye selskabslov træder delvist i kraft den 1. marts 2010

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 24/2 - 2009

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at bekendtgørelsen, der skal sætte den nye selskabslov delvist i kraft, i dag er blevet optaget i Lovtidende.

Det indebærer, at hovedparten af bestemmelserne i den nye selskabslov træder i kraft den 1. marts 2010, og at aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven samtidig ophæves. Blandt de regler, der træder i kraft, er reglen om at minimumskravet til selskabskapitalen i anpartsselskaber er 80.000 kr., reglen om at der bliver valgfrihed mellem flere ledelsesmodeller, og reglen om udvidet adgang til at erhverve egne aktier og anparter.

Følgeloven til selskabsloven, der indeholder ændringer til årsregnskabsloven, lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, træder ligeledes delvist i kraft den 1. marts 2010, og bekendtgørelse herom forventes optaget i Lovtidende en af de nærmeste dage.

Nogle regler træder først i kraft den 1. maj 2010 – dette drejer sig blandt andet om regler i forbindelse med indkaldelse til og afholdelse af generalforsamling.

Endelig kan en række af de nye regler først sættes i kraft, når alle nødvendige ændringer i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-systemer er afsluttet. Det drejer sig bl.a. om muligheden for delvis indbetaling af selskabskapitalen, muligheden for at undlade vurderingsberetning ved indskud eller udlodning af aktiver samt reglerne om etablering af det offentligt tilgængelige ejerregister.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har udarbejdet en vejledning, som indeholder en sammenstilling af lovens og bekendtgørelsens regler. Sammenstillingen gør det muligt at få en kronologisk oversigt over selskabslovens regler, som de er gældende fra henholdsvis den 1. marts 2010 og den 1. maj 2010. Vejledningen findes på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside www.eogs.dk.