De hidtil gældende regler om løbedage er afskaffet, og lejen skal derfor fra 1. januar 2013 betales på forfaldsdagen.

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 22/10 - 2012

Reglerne om løbedage er afskaffet med virkning fra 1. januar 2013 for lejeforhold omfattet af Lejeloven og Almenlejeloven. De hidtil gældende regler i Lejelovens § 33, stk. 3 og Almenlejelovens § 44, stk. 2, hvorefter lejers betaling af leje var rettidig, blot indbetaling var sket senest 3 hverdage efter forfaldsdagen, er således bortfaldet. Lejer skal derfor fremover betale lejen tidligere, men da reglerne om afgivelse af påkrav samtidig er ændret på den måde, at påkrav nu først kan afgives 3 hverdage efter forfaldsdagen, har ændringen næppe den store praktiske betydning.

De ændrede regler gælder også for eksisterende lejeaftaler og kan ikke fraviges ved aftale. Det kan således ikke gyldigt aftales, at lejer skal have løbedage til betaling efter forfaldsdagen, men intet hindrer naturligvis parterne i frit at aftale, hvornår lejen forfalder.

I erhvervslejemål opretholdes - måske lidt overraskende - den tilsvarende bestemmelse i Erhvervslejelovens § 43, stk. 2, der fortsat ikke ved aftale vil kunne fraviges til skade for lejer. I erhvervslejemål kan man således ikke ved aftale fratage lejer sine løbedage, mens man ikke ved aftale kan give en boliglejer løbedage.