BOLIGKØBERE KØBER KVADRATMETRE, DER IKKE EKSISTERER, FORDI BBR-MEDDELELSEN IKKE ER TIL AT STOLE PÅ

Print

Skrevet af Allan Ohms d. 7/10 - 2013

Er huset ikke så stort som opgivet i salgsmaterialet, så er det bare ærgerligt. Sådan lyder en kendelse fra Østre Landsret. Køber kan glemme alt om erstatning eller nedslag i prisen.

Købers problemer bliver endnu større, når man kigger på boligens varedeklaration – BBR-meddelelsen. Sælger kan nemlig ikke gøres ansvarlig for oplysningerne i BBR-meddelelsen, selv om det er sælger, der selv skal indgive oplysningerne.

Derfor kan nye boligejere få sig en slem overraskelse, når der alligevel ikke er plads til møblerne i den nye bolig. I mange tilfælde viser det sig, at det faktiske antal kvadratmeter ikke stemmer overens med BBR-meddelelsen.

For at få erstatning for manglende kvadratmetre kræver det imidlertid ifølge en netop afsagt landsretsdom, at sælger skal have givet eksplicit garanti for arealet eller handlet groft uagtsomt.

Alle boligejere har pligt til at oplyse bruttoarealet af deres bolig til Bygnings- og Boligregisteret (BBR), og det er ejerens ansvar, at oplysninger i BBR er korrekte. Sådan har det været siden 1977, da registeret begyndte at indsamle data på baggrund af spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere. Registeret opdateres løbende af kommunerne, bl.a. via byggesagsbehandlinger. Der er imidlertid ingen kontrol med oplysningerne og ejeren ifalder ikke erstatningsansvar, hvis tallene er ukorrekte.

Når en ejendom udbydes til salg gennem mægler, fraskriver sælger sig som regel ansvar for fejl i BBR-meddelelsen og i plantegninger. Derfor kan køber normalt ikke få erstatning, hvis det siden viser sig, at målene på boligens samlede areal eller i de enkelte rum er ukorrekte. Hvis boligarealet er mindre end angivet, så betyder det i princippet, at man betaler for kvadratmetre, der ikke eksisterer. Er boligarealet større, kan det imidlertid også have konsekvenser i forhold til den tilladte byggeprocent og udbygningsmuligheder.

I modsætning til hvad mange boligkøbere tror, så er man ikke sikret med hverken en almindelig eller udvidet ejerskifteforsikring.

- - -

Fakta om BBR:

Bygnings- og Boligregisteret (BBR) er et landsdækkende register med data om samtlige landets bygninger og boliger. Registeret blev oprettet i 1977 ved indsamling af oplysninger på baggrund af spørgeskemaer fra samtlige af landets ejere. Registeret opdateres løbende af kommunerne, bl.a. via byggesagsbehandlinger.

Oplysningerne i BBR dækker bl.a. areal, beliggenhed, anvendelse, installationer, vand- og afløbsforhold, køkkenforhold, ydervægs- og tagdækningsmaterialer, årlig leje, m.v. BBR anvendes både af de statslige, regionale og kommunale myndigheder samt af forsyningsselskaber og private virksomheder, som fx ejendomsmæglere og realkreditinstitutter.

Arealer i BBR opgøres efter bruttoarealprincippet. Det betyder, at bygningers arealer opgøres ved at måle i vandret plan på ydersiden af ydervæggene i plan med færdigt gulv. Boligens arealer opgøres ligeledes som bruttoetagearealer dvs. boligens samlede areal skal måles til ydersiden af ydervæggene.

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i bekendtgørelse nr. 1010 af 24. oktober 2012 om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:
Opførelsesår
Om- og tilbygningsår
Bebygget areal
Antal etager
Samlet boligareal
Samlet erhvervsareal
Areal af udnyttet tagetage
Areal af udestue
Tagdækningsmateriale
Energiforsyning.

Du skal f.eks. ikke indberette til BBR, hvis du maler indvendigt eller får opsat et nyt køkken.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed. Denne ret anvendes imidlertid sjældent, hvilket i praksis betyder at der ingen kontrol er med de oplysninger der findes på BBR-meddelelsen.

Denne artikel ar bearbejdet af advokat(H) Allan Ohms – kan kontaktes på ao@forumadvokater.dk eller 46380321