Bodelingsoverenskomst - udskydelse af opgørelse af boslodskrav - gave

Print

Skrevet af Erik Øvlisen d. 2/5 - 2016

Skat har accepteret en udskudt opgørelse af boslodskrav og derfor anset betalingen af boslodskrav 4 år efter indgåelse af boldelingsoverenskomst for skattefri for modtagerægtefællen H. En af M ydet fællesgave til fællesbørnene kunne ske uden skattemæssige konsekvenser for H.
M og H blev skilt i 2011. I 2012 indgik de en bodelingsoverenskomst, hvor fællesboet blev opgjort delt med undtagelse af M´s aktier i et selskab. Om disse aktier bestemte bodelingsoverenskomsten, at H skulle have 20% af en eventuel nettofortjeneste ved M´s salg af aktierne. Baggrunden for at aktierne ikke blev realiseret i 2012 eller delvist udlagt til H var, at der i henhold til ejeraftale var begrænsninger på M´s adgang til at råde over aktierne.

I bodelingsoverenskomsten indgik endvidere et vilkår om, at M efter salg af aktierne skulle yde en gave til fællesbørnene, og at gaven skulle fremstå som en fælles gave fra M og H.

I 2015 blev selskabet solgt således at M dels modtog et kontant vederlag for sine aktier, dels havde ret til en yderligere salgssum hvis nogle i en earnout-aftale fastsatte vilkår blev opfyldt.

M og H forhandlede herefter en aftale på plads, der dels ville give H en kontant betaling her og nu til endelig afgørelse af bodelingen, dels ville muliggøre at fællesbørnene fik de aftalte fællesgaver. Aftalen gav H et fra 20% af nettofortjenesten afvigende beløb. I aftalen var forudsat, at aftalen ingen skattemæssige konsekvenser havde for H. Dette har Skatterådet på en anmodning om bindende svar bekræftet.

Kommentar:
I en dom fra Retten i Hillerød fra 2008 blev det accepteret, at berigtigelse af boslodskrav i forbindelse med en skilsmisse skete med flere års forsinkelse. Denne praksis har Skatterådet nu konfirmeret. Som afgørelsen er begrundet er der dog ikke mulighed for udskyde berigtigelsen i det uendelige. Afgørelsen fra Skatterådet er begrundet i, at der forelå en konkret reel anledning til at der var indtrådt en tidsmæssig forskydning fra bodelingsoverenskomstens indgåelse i 2012 og til boslodskravets endelige fastsættelse i 2016. At gaverne kunne gives uden skattemæssige konsekvenser for H skyldes, at fællesgaverne var aftalt i bodelingsoverenskomsten, og at også dette vilkårs opfyldelse afventede, at M fik frigivet midler ved salg af aktier i selskabet.