Bilka Horsens - retlig lovliggørelse

Print

Skrevet af Morten Mark Østergaard d. 4/5 - 2011

Højesteret har den 24. marts 2011 afsagt dom i den såkaldte Bilka-sag, der drejer sig om opførelsen af et Bilka-varehus i Horsens.

Horsens Kommune havde ved en dispensation fra en lokalplan meddelt tilladelse til opførelse af et Bilka-varehus i Horsens centrum. Naturklagenævnet havde i sagen truffet afgørelse om, at tilladelse kunne gives ved dispensation.

Sagen blev indbragt for domstolene af Vejle Amts Købmandsforening.

Højesteret afsagde den 22. april 2004 dom, hvorefter Naturklagenævnets afgørelse blev kendt ugyldig, idet Højesteret fandt, at projektet var i strid med lokalplanens principper med hensyn til områdets anvendelse, bygningens udformning samt placering.

Horsens Kommune kontaktede Vejle Amt for der igennem at tilvejebringe et regionplangrundlag, som gav mulighed for at give en såkaldt retlig lovliggørelse til projektet.

Amtet vedtog i 2005 forslag til regionplan, der gav mulighed for at etablere et varehus, som det eksisterende. Det var denne afgørelse, som var blevet bragt for domstolene, og som der nu er truffet endelig afgørelse i af Højesteret.

De Samvirkende Købmænd anlagde retssag fordi der efter den på daværende tidspunkt gældende planlov bestod et krav om, at der skulle foreligge en særlig planlægningsmæssig begrundelse, når der fastsættes butiksstørrelser på mere end 3000 m2 brutto-areal for dagligvarebutikker.

Højesteret fandt, at begrundelsen var tilstrækkelig, og at Amtet i forbindelse med sin vurdering af, om Amtet skulle medvirke til en retlig lovliggørelse, havde været berettiget til at læg-ge vægt på, at Dansk Supermarked havde været i god tro ved varehusets opførelse. Højeste-ret fandt videre, at Amtet havde været berettiget til at lægge vægt på det samfundsmæssige værdispild ved nedrivning af de allerede opførte bygninger.

Højeste rets dom 24. marts 2011 i sag 178/2008