16 ANBEFALINGER TIL GOD FONDSLEDELSE

Print

Skrevet af Mette Bjørndal Laursen d. 8/1 - 2015

Komitéen for god fondsledelse har udstedt de første 16 anbefalinger til god fondsledelse. Anbefalingerne, der kan findes på www.godfondsledelse.dk, vedrører hovedpunkterne åbenhed og kommunikation (en anbefaling), bestyrelsens opgaver og ansvar (13 anbefalinger) og ledelsens vederlag (to anbefalinger).
Anbefalingerne, der retter sig mod erhvervsdrivende fonde, har til formål at bidrage til, at fondenes formål og interesser varetages bedst muligt, og anbefalingerne skal ses som et supplement til lovgivningen på området (lov om erhvervsdrivende fonde og årsregnskabsloven).
Hver enkelt anbefaling har tilknyttet en kommentar med forslag til, hvordan anbefalingen med fordel kan følges.
Rapportering om anbefalingerne skal ske efter et ”følg eller forklar”-princip. Det er således op til hver enkelt fondsbestyrelse at afgøre, om bestyrelsen ønsker at efterleve anbefalingerne. Hvis det ikke er tilfældet, skal bestyrelsen forklare dels hvorfor bestyrelsen har valgt at indrette sig anderledes, dels hvordan bestyrelsen i så fald har indrettet sig. Fondsbestyrelsen skal dermed under alle omstændigheder forholde sig til anbefalingerne på den ene eller anden måde.
Hvis fonden 1) ikke forholder sig til en eller flere anbefalinger, 2) ikke forklarer og begrunder afvigelsen eller 3) giver en begrundelse for afvigelsen af anbefalingerne, der er åbenbart grundløs eller ikke giver mening, kan fondsbestyrelsen blive pålagt at redegøre for, hvordan bestyrelsen forholder sig til anbefalingerne.
Rapporteringen skal ske enten i fondens årsrapport (ledelsesberetningen eller noterne) eller på fondens hjemmeside med en præcis henvisning dertil i ledelsesberetningen eller noterne.
Komitéen for god fondsledelse har udarbejdet et skema, der kan anvendes ved rapporteringen. Skemaet kan findes på www.godfondsledelse.dk.
Rapportering skal første gang ske i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2015.