”Hadeside” over for Det Faglige Hus – Klagenævnet for Domænenavnes afgørelse af 27. maj 2011.

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 1/6 - 2011

Praksis vedrørende de såkaldte ”hadesider” har indtil videre været sparsom, men en ny afgørelse fra Klagenævnet for Domænenavne kaster lys over retsstillingen.

Det faglige Hus er en paraplyorganisation og fælles betegnelse for fire fagforeninger (navne anføres).

Siden april 2003 har klager haft registreret domænenavnet ”detfagligehus.dk”, der anvendes som officiel portal for fagforeningerne og A-kassen samt for de ansattes e-mail adresser.

Indklagede, der var (formentlig tidligere) medlem af klager, registrerede i juli 2010 siden ”detufagligehus.dk”. Ifølge svarskriftet havde hjemmesiden – hvorpå der ikke var bannerannoncer eller anden form for udefra kommende annoncering – 3 hovedformål, nemlig

”At give seriøs forbrugerinformation om Det Faglige Hus´måde at sagsbehandle ledige, men også henvise interesserede til seriøse links såsom Arbejdsdirektoratets hjemmeside….

At få ændret nugældende praksis i jobcentre og visse A-kasser, der helt eller delvis har videreført den tidligere gældende lov, at ledige skulle afsende 4 ugentlige ansøgninger.

At sikre ledige de samme rettigheder, som en sigtet person har, herunder retten til at forklare sig og få en forklaring på skrift.”

Indklagede redegjorde videre for, at hans interesse var rent personlig og alene havde til formål at videregive hans dårlige erfaringer med dele af det danske A-kassesystem. Siden indeholdt i øvrigt en beskrivelse af indklagedes situation i ”jeg”-form, et indslag fra TV2 med indklagede, korrespondance med diverse myndigheder, herunder Beskæftigelsesministeren og lignende.

Klager gjorde under sagen blandt andet gældende, at der var tale om misbrug af klagers navn med det formål at chikanere klager, at der var risiko for misforståelser med hensyn til at klager kunne fremstå som afsender af de politiske budskaber på siden, at indklagedes brug af domænenavnet var egnet til at skade klager forretningsmæssigt og omdømmemæssigt, at indklagede ikke forfulgte et sagligt formål, og at formålet kunne være opnået ved brug af et andet domænenavn.

Indklagede bestred på sin side, at der forelå en forvekslingsrisiko og gjorde gældende, at siden ganske rigtigt havde til formål at kritisere klager, hvilket måtte anses for at være et sagligt formål, idet klager ligesom andre virksomheder måtte tåle kritik.

Nævnet, der var tiltrådt af 2 medlemmer som repræsentant for henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, bemærkede indledningsvis, at brugen af domænenavnet ikke kunne anses som værende i strid med Markedsføringsloven, eftersom brugen ikke havde erhvervsmæssig karakter.

Klagenævnet udtalte derefter blandt andet:

”Klagenævnet finder ikke, at det i sig selv er i strid med god domænenavnsskik at gøre privat brug af et domænenavn, der indeholder en virksomheds kendetegn, for at komme til orde med kritik. Det er dog herved en forudsætning, at ytringsfrihedens grænser respekteres, at brugen ikke har karakter af chikane, samt at det domænenavn, som der gøres brug af, ikke er egnet til at fremkalde forvekslingsrisiko….. Hadesider må derfor normalt navngives som sådan, eksempelvis med ord som ”anti” eller ”kritik” i tilknytning til virksomhedsnavnet.”

Nævnet fandt herefter, at det indsatte ”u” i ”detufagligehus.dk” i tilstrækkelig grad indebar en adskillelse overfor klagers kendetegn, og at der således ikke bestod en forvekslingsrisiko.

Indklagedes hjemmeside fremtrådte i øvrigt klart som en forbrugerprotestside uden kommercielle interesser.

Nævnet fandt derfor efter en samlet afvejning, at indklagede ikke havde handlet retsstridigt i relation til klager.