Østre Landsret afklarer usikkerhed om beregning af feriepenge ved mere end 5 ugers ferie

Print

Skrevet af FORUM ADVOKATER d. 26/3 - 2012

Efter at det i en årrække er blevet mere og mere almindeligt, at visse lønmodtagere tildeles ret til ferie ud over ferielovens minimum på 5 uger, har der i flere tilfælde været usikkerhed om, hvorledes sådanne personers tilgodehavende feriegodtgørelse skulle beregnes i forbindelse med fratræden.

Årsagen til usikkerheden er, at ferieloven i §§ 23 og 24 foreskriver, at en lønmodtager, der fratræder, får feriegodtgørelse for det løbende optjeningsår og for den del af de tidligere optjeningsår, som lønmodtageren endnu ikke har holdt ferie for med 12,5 % af lønnen i det pågældende optjeningsår.

De 12,5 % er imidlertid beregnet ud fra ferielovens system med 5 ugers ferie, og der har derfor været usikkerhed om, hvorledes der skulle forholdes, når en fratrædende lønmodtager har krav på ferie ud over 5 uger, idet man rent matematisk kan argumentere for, at feriegodtgørelsen i så fald burde udgør 15 % og ikke 12,5 %.

Østre Landsret har imidlertid nu i en dom af 2. marts 2012 fastslået, at en aftale om ret til 6 ugers ferie ikke betyder, at der også automatisk er sket en fravigelse af ferielovens udtrykkeligt angivne procentsats på 12,5 %.

Med andre ord må det konkluderes, at hvis man som lønmodtager vil sikre, at man også i fratrædelsessituationen får fuld nytte af en eventuelt udvidet ferieret, skal det direkte i ansættelsesaftalen fremgå, at feriegodtgørelsen skal beregnes med en anden og højere procentsats end fastsat i ferieloven.

Østre Landsrets dom af 2. marts 2012.