Ændring af aktieselskabsloven og forskellige andre love

Print

Skrevet af Forum Advokater d. 27/7 - 2007

Der er vedtaget nye regler om incitamentsprogrammer og uddeling af midler umiddelbart efter overtagel-se.

Økonomi- og erhvervsministeren fremsatte den 14. marts 2007 lovforslag nr. L 178 til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (derunder bl.a. aktieselskabsloven) med henblik på gennemførelse af direktivet om genforsikringsvirksomhed, opgørelse af individuelle solvensbehov, aftaler om bonus og udbetaling af et målselskabs midler i forbindelse med overtagelsestilbud, retningslinjer for incitamentsaflønning, oprettelse af Penge- og Pensionspanelet, præcisering af Finanstilsynets tilsyns-mæssige uafhængighed mv.

Loven er nu vedtaget af Folketinget 1. juni 2007, jf. lov nr. 576 af 6. juni 2007. Loven træder i kraft 1. juli 2007 – dog med undtagelse af visse bestemmelser, der først træder i kraft 1. november 2007.

For så vidt angår aktieselskaber er der nu indført en ny bestemmelse (§ 69b) i aktieselskabsloven, hvor-efter der stilles krav om, at børsnoterede selskaber skal have fastsat overordnede retningslinjer for sel-skabets samlede incitamentsprogram til bestyrelse og direktion, inden der indgås konkrete aftaler derom med medlemmer af disse organer. Retningslinjerne skal være behandlet og godkendt på selskabets generalforsamling og skal derefter optages i selskabets vedtægter og offentliggøres på selskabets hjem-meside.

Endvidere er der nu indsat et nyt stk. 2 og 3 i § 109, som med virkning fra den 1. juli 2007 vil medføre begrænsede muligheder for at uddele midler fra et børsnoteret selskab, der er genstand for et overtagelsestilbud efter reglerne i værdipapirhandelsloven. Herefter vil der som udgangspunkt ikke kunne uddeles midler fra det overtagne selskab til tilbudsgiveren eller dennes nærtstående i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsen, medmindre tilbudsgiveren i tilbuddet har oplyst om planlagte uddelinger af selskabets midler i overensstemmelse med reglerne om overtagelsestilbud. Som "nærtstående" forstås moder- og datterselskaber samt personer, der direkte eller indirekte har indflydelse på tilbudsgiver.