Hvorfor vil danske politikere ikke respektere grundlovens § 72?

Grundlovens § 72 er temmelig klart formuleret: ”Boligen er ukrænkelig. Husundersøgelser, beslaglæggelse og undersøgelse af breve og andre papirer samt brud på post-, telegraf- og telefonhemmeligheden må, hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse, alene ske efter en retskendelse”. Alligevel ser vi, at boligens ukrænkelighed – stadig hyppigere bliver krænket. Hvorfor dog det, bør vi spørge? Beskyttelsen mod vilkårlige og uretmæssige tvangsindgreb ifølge både grundlovens § 72, EMRK’s art. 8 og retssikkerhedsloven fra 2005 har status som en grundlæggende og fundamental rettighed.

Ophør af ansættelse – virksomhedens beskyttelse af erhvervshemmeligheder

Højesteret har afsagt en dom i en sag, som må formodes at interessere såvel ansatte som virksomhedsejere, der beskæftiger sig med materiale, der kan betragtes som erhvervshemmeligheder. Under sagen havde en medarbejder (M), som havde været ansat i virksomheden i 10 år og som samtidig var aktionær i virksomheden opsagt sin stilling i virksomheden. I forbindelse med indgivelse af opsigelsen havde han oplyst virksomhedens direktør om, at han ikke fremover skulle beskæftige sig med de levnedsmiddeltilsætningsstoffer, som virksomheden beskæftigede sig med.

Opsigelse af tidsbegrænset lejeaftale

Domme kan ofte hjælpe til med at få klarlagt retstilstanden, hvis den ikke klart kan udledes af lovgivningen eller omstændighederne i øvrigt. Under tiden oplever man dog, at der afsiges flere domme, der umiddelbart synes at gå i forskellige retninger, hvorefter klarheden forsvinder.

Højesteret afgør (også) forældreansvarssager efter et konkret skøn.

De seneste 3 højesteretsdomme om forældremyndighed og skilsmissebørns bopæl er afgjort snævert med 3-2 flertal – såkaldt dissens. Det er måske forståeligt men rigtig ærgerligt.